Správa výkonnosti platformy Invest in Slovakia za rok 2023

intro

Rok 2023 bol pre platformu Invest in Slovakia rokom plným rastu, výziev a zásadných udalostí. Pre žiadateľov o financovanie sme otvorili nové možnosti investovania, investorom sme ponúkli 71 nových investičných kampaní a sprostredkovali investície v hodnote 15 miliónov! Pozrite sa s nami na zhrnutie uplynulého roka. Nájdete tu finančné štatistiky, informácie o stavoch projektov a ďalšie kľúčové údaje.

Rok 2023 v číslach

  • Otvorili sme 71 nových kampaní (detailné informácie o nich nájdete vo Vašom účte).
  • Naši investori s nami investovali 4 268 krát, v celkovej hodnote 5 435 813,96 EUR.
  • Priemerná suma jednej investície dosiahla 1 274 EUR.
  • Developeri našim investorom vyplatili výnosy v hodnote 657 152,81 EUR.
  • Pre zaujímavosť, tieto výnosy boli rozdelené do 20 176 splátok.
  • Developeri našim investorom vyplatili istiny v hodnote 2 895 035 EUR.
  • Invest Club sa rozrástol o 1 412 nových členov.
  • Dosiahli sme tak míľnik 15 miliónov eur preinvestovaných a 9 000 členov Invest Clubu.
Made with Flourish

Aj v roku 2023 ešte prevládali (najmä z právnych dôvodov) "interné" projekty, projektované a vlastnené cez "SPV" (special purpose vehicle - viac o téme tu) v rámci skupiny Ci investment. Postupne zvyšujeme počet externých spoluprác a neustále hľadáme nové. Začiatkom nového roka prinesieme niekoľko nových investičných príležitostí a rozšírime ponuku o nové produkty.

Tak ako doteraz, aj v tomto roku boli všetky výnosy vyplatené v plnej výške a načas. Pre situáciu na trhu a odložený dopyt sa vlastníci 9 rôznych projektov rozhodli pre predĺženie investičného obdobia podľa podmienok platnej Zmluvy o pôžičke. Termín výplaty istiny sa tak jednorazovo posunul o 12 mesiacov v 12 kampaniach (z toho jedna už bola plne vyplatená) a naďalej sa zhodnocuje novým výnosom.

Made with Flourish

Naša platforma aj naďalej pokračuje v aktívnej participácii vo fintechových asociáciách FINAS a fintechhub, kde sa ako jediný zástupca investičného realitného crowdfundingu aktívne zúčastňujeme na odborných konferenciách a komunitných stretnutiach, propagujeme inovatívne prístupy v oblasti finančných technológií a komentujeme aktuálne dianie na finančnom trhu.

Aktuálne informácie k projektom

IBV pod Tatrami - Vlastník projektu podal žiadosť o územné konanie v auguste tohto roku a aktuálne očakáva vydanie územného rozhodnutia. Prebieha príprava dokumentácie pre stavebné povolenie.

Three Hills home - projekt získal právoplatné stavebné povolenie 22.03.23. Jedna z kampaní projektu bola predĺžená a následne splatená v plnej výške.

Rezidencia J. Wolkera - v projekte prebiehal povoľovací proces, boli zverejnené oznámenia o začatí stavebných konaní a vydané tri stavebné povolenia, ktoré získali právoplatnosť- vodoprávka 28.12.2022, VSD 30.05.2023 a komunikácie a spevnené plochy 03.11.2023. Vlastník 21.12. obdržal oznámenie o začatí posledného stavebného konania.

Ružová Residence - projekt pre zrušenie vydaného územného rozhodnutia pristúpil k úprave projektovej dokumentácie, následne opätovne prešiel povoľovacím procesom, územným konaním a 23.11.2023 obdržal nové územné rozhodnutie. Projekt získal právoplatné územné rozhodnutie 8.12.2023.

Schvabi Residence - pre zrušenie vydaného územného rozhodnutia došlo k úprave projektovej dokumentácie, následne opätovne prebehol povoľovací proces, opätovné územné konanie (6.12.2023) a aktuálne projekt očakáva vydanie územného rozhodnutia, ktoré je plánované na začiatku roka 2024.

Bytový dom Sokolská - pokračuje výstavba, počas roka sa pripravovala dokumentácia pre zmenu stavby (realizačný projekt), ktorá je podkladom pre ďalší povoľovací proces (zmena stavby), resp. pre samotnú výstavbu. Pokračuje výstavba, kolaudácia sa očakáva v polovici roka 2024.

Rezidencia M. Kukučína - Pripravila sa dokumentácia pre stavebné povolenie (zmena stavby), prebehol povoľovací proces, stavebné konanie a dňa 21.11.2023 bolo vydané stavebné povolenie, respektíve rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Právoplatnosť povolenia sa očakáva koncom tohto, respektíve začiatkom budúceho roka. Kolaudácia projektu je plánovaná na 1.Q 2024.

Kukučínov dvor - počas roka sa pripravovala dokumentácie pre územné rozhodnutie a prebieha povoľovací proces. 20.12.2023 bola podaná žiadosť o územné konanie.

Rodinný dom Eco Hydro - pokračovanie vo výstavbe a podaná žiadosť o vydanie kolaudačného konania, ktoré prebehlo 19.12.2023. vlastník očakáva vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho správoplatnenie.

Vily Krškany - počas roka prebehol povoľovací proces, bola podaná žiadosť o stavebné konanie a 1.12.2023 zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania,.

Vily Krškany novostavba - počas roka prebehol povoľovací proces, bola podaná žiadosť o územné konanie, a 8.12. bolo vydané oznámenie o začatí územného konania.

Viladomy Hviezdoslav - počas roka bolo zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania, vydané stavebné povolenie (27.02.2023) a projekt 03.04.2023 získal právoplatné stavebné povolenie.

Park Lesná - prebehlo schválenie architektonickej štúdie a aktuálne sa kreslí dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Licencia sa blíži

Sme na prahu významného míľnika - získania licencie od Národnej banky Slovenska, čo je posledný krok v procese, ktorý sa blíži k záveru. Počas tohto prechodného obdobia, od 10. novembra 2023, naša platforma aj naďalej pokračuje v poskytovaní investičných príležitostí v rámci neverejnej ponuky. Tento krok je kľúčový pre posilnenie dôvery a ochrany našich investorov, ako aj pre zabezpečenie transparentnosti a stability trhu.

Poznámka: Až do získania licencie je registrácia nových členov pozastavená. Ak si želáte informáciu o spustení registračného procesu, kontaktujte nás na našom livechate.

Regulácia prináša nie len väčšiu mieru ochrany investorov a zníženie rizika podvodov, ale tiež stabilizuje trh a zvyšuje kredibilitu našej platformy. Týmto strategickým posunom zabezpečujeme, že Invest in Slovakia bude aj naďalej pristupovať k investovaniu inovatívne a eticky, čím otvára dvere pre nové výhodné investičné príležitosti pre našich súčasných aj budúcich investorov. Viac informácií o výhodách regulácie crowdfundingu nájdete v tomto článku.

Pridaná hodnota platformy

Okrem možnosti zhodnocovať svoj majetok investovaním s nami sme aj počas uplynulého roka 2023 prinášali pridanú hodnotu v rôznych formách. Vytvorili sme nové vzdelávacie a informačné články, nové diely podcastu MONEY TALKS so známymi menami z finančného a podnikateľského prostredia. Uskutočnili sme prieskumy Investičné správanie Slovákov a Bývanie Slovákov.

Téme a podpore finančnej gramotnosti sa venujeme už od nášho založenia. Okrem našich bežných aktivít sme minulý rok obdarovali TOP 100 našich investorov knihou Zlatý poklad, ktorá v sebe zahŕňa zmysel finančnej gramotnosti, ktorú je nevyhnutné budovať už od útleho detstva. Aby sme mohli v tomto roku rozšíriť náš dosah, otvorili sme spoluprácu s EFC – centrom finančného vzdelávania. EFC má bohaté vzdelávacie programy pre deti od 7 rokov, študentov aj dospelých, ktoré sú investíciou do budúcnosti vo finančnej istote.

EFC nielenže učí o peniazoch a investíciách formou kurzov a worshopov, ale štýlom výučby aj formuje disciplínu, sústredenosť a kreativitu. Teda vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v podnikaní aj v živote. EFC pomáha aj deťom z detských domovov prostredníctvom o.z. EFC plus. Má za sebou aj projekt stolovej hry VR€CKOVÉ, ktorá bola vytvorená pre najmenších a podporila ju aj nadácia NBS. Naša platforma ako nový partner začína širšiu spoluprácu v oblasti budovania a rozširovania finančnej gramotnosti na Slovensku. Informácie o ďalšom rozvoji a nových aktivitách počas nasledujúceho roka budeme priebežne posúvať celému Invest Clubu.

V rámci začiatku spolupráce s centrom finančného vzdelávania vám prinášame možnosť objednať si stolovú hru VR€CKOVÉ so zľavou, ktorú získate po zadaní zľavového kódu INVESTSK5 pri objednaní tejto hry. Môže byť skvelým vianočným darčekom alebo spoločníkom v domácnosti pri vysvetľovaní základných princípov finančnej gramotnosti vašim deťom či vnúčatám.

Čo prinesie budúcnosť?

V budúcom roku plánujeme viacero noviniek, o ktorých Vás ešte budeme bližšie informovať. Investori čoskoro zaregistrujú výrazný nárast našej investičnej ponuky. Rozrastie sa nie len ponuka investičných produktov, ale výrazne narastie aj objem investičných kampaní. Na výber bude z väčšieho počtu kampaní, aj rôznych typov financovania. Aj naďalej budeme pokračovať v tvorivej činnosti s cieľom mapovať trh a vzdelávať čitateľov. Môžete sa teda tešiť na ďalšie zaujímavé články, podcasty a prieskumy.

Prečítajte si ďalší