Risk skóre model

Hodnotenie investičnej príležitosti na základe 4 čiastkových hodnotení. Preštudujte si, aké projekty u nás majú, ale aj nemajú šancu.

  • Sme subjekt finančného trhu regulovaný Slovenskou Národnou bankou.
  • Krátkodobé investovanie je dobrý spôsob diverzifikácie.
  • Skúsený investor u nás ročne investuje aspoň 5 000 € ročne.
score
Posudzujeme riziko konkrétneho zverejneného úveru na škále od 10 (nízke riziko) po 1,0 (vysoké riziko)

Hodnotíme 4 čiastkové parametre

Váha

40%

bodov

Pomer dlhu voči hodnote
Toto hodnotenie sa považuje za najdôležitejšie a zameriava sa na porovnanie výšky dlhu s hodnotou zaistenia. Vyššie skóre je pridelené, ak je hodnota zaistenia výrazne vyššia ako dlh. Úvery s hodnotou zaistenia nižšou ako poskytnutý úver sú vylúčené ako K.O. kritérium.
Váha

30%

bodov

Likvidita predmetu zaistenia
Posudzuje sa, ako ľahko je možné predmet zaistenia predať na otvorenom trhu. Toto hodnotenie dopĺňa hodnotu predmetu zaistenia o faktor likvidity kolaterálu. Zaujíma nás, ako rýchlo a ľahko môžeme predať predmet zaistenia, ak by to bolo potrebné. Ak sa dá predmet záruky predávať ľahko, je to pre nás plus.
Váha

20%

bodov

História splácania na Invest in Slovakia
Analyzujeme ako dlžník splácal historicky svoje záväzky na platforme Invest in Slovakia a to od miernych omeškaní až po úplné zlyhanie úveru, vrátane situácií, keď majetok musel byť odpredaný.
Váha

10%

bodov

História splácania voči iným inštitúciám
Toto hodnotenie skúma, ako sa dlžník správal voči iným finančným inštitúciám a jeho schopnosť splácať dlhy. Má najnižšiu váhu v hodnotení, pretože Invest in Slovakia podporuje partnerov, ktorí v minulosti mohli mať problémy so splácaním, no mali pozitívny úmysel, respektíve sa ocitli v núdzovej situácii.
4 čiastkové hodnotenia poskytujú komplexný pohľad na potenciál investičnej príležitosti, umožňujúc lepšie rozhodovanie pre investorov.

K.O. kritéria

Pri posudzovaní vhodnosti úverov na Invest in Slovakia, ako aj pri monitorovaní aktivit dlžníka, využívame K.O. kritéria. Dlžník s prideleným RISK SKÓRE je považovaný za AKTÍVNY a investovanie do jeho úveru je z hľadiska RISK SKÓRE považované za bezpečné.

Ak sa však v priebehu trvania úveru objavia informácie spadajúce pod K.O. kritéria, všetky ďalšie činnosti spojené s daným úverom budú dočasne pozastavené so stavom DOČASNE POZASTAVENÝ.

V prípade, že sa problém nevyrieši v stanovenom čase, úver prejde do stavu SUSPENDOVANÝ . Toto pozastavenie alebo suspendácia ovplyvní ďalšie nové investície, požiadavky pre nový úver a inú spoluprácu s platformou Invest in Slovakia

Thumbs down

Výsledky hodnotenia

Flower

10.0 - 8.5

Super príležitosť
Investície v tejto kategórii sú charakterizované ako mimoriadne bezpečné, pričom všetky alebo takmer všetky aspekty úverov, majú vynikajúce výsledky.
Flower

8.4 - 7.0

Dobrá voľba
Úvery v tejto skupine majú dobré hodnotenie, s väčšinou aspektov ukazujúcich silné výsledky, avšak s možnými menšími oblasťami na zlepšenie.
Flower

6.9 - 5.0

Rozumný apetit
Táto kategória zahŕňa úvery s rozumnou mierou rizika, kde niektoré aspekty úverov sú hodnotené pozitívne, zatiaľ čo iné môžu vykazovať slabšie výsledky.
Flower

4.9 - 4.0

Nie pravidelne
Úvery v tejto skupine predstavujú zvýšené riziko s niektorými aspektmi nedosahujúcimi uspokojivé výsledky, čo signalizuje potrebu opatrnosti.
Flower

3.9 - 1.0

Riziko prehry
Investičné príležitosti v tejto najnižšej kategórii sú spojené s vysokým rizikom, pričom väčšina alebo všetky hodnotené aspekty vykazujú neuspokojivé výsledky, čo naznačuje značné riziko pre investorov.
Vytvorte si účet a začnite zhodnocovať svoje peniazeVytvorte si účet zdarma
  • Moderná aplikácia
  • Desiatky príležitostí k investovaniu
  • Affiliate Program
app preview