FAQ

1. Invest Club

Čo je INVEST CLUB?

INVEST CLUB je neverejná zóna, ktorá sa nachádza na investinslovakia.eu po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, kde Vám INVEST IN SLOVAKIA sprístupní bezplatne si založiť Investorský účet a vykonať investíciu na základe Objednávky investície. Taktiež Vám sprístupní informácie o investičných projektoch, investičných správach a iných neverejných informáciách. INVEST CLUB je neverejná zóna, ktorá je prístupná len registrovaným užívateľom.

Ako sa dostanem do INVEST CLUBU?

Jednoduchou registráciou na portáli INVEST IN SLOVAKIA v časti MENU po kliknutí na tlačidlo Registrovať sa.

Ako môžem investovať v INVEST CLUBE?

Potrebujete si založiť Investorský účet a prejsť overením, na základe čoho sa Vám Investorský účet aktivuje.

2. Investorský účet

Čo je Investorský účet?

Je to separátne, privátne rozhranie dostupné investorovi na INVEST IN SLOVAKIA v časti INVEST CLUB, v ktorom sú zaznamenávané a zároveň aj uchovávané všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie, ktoré obsahujú prehľad investícií a výnosov investora vrátane zobrazenia všetkých objednávok investícií a potvrdení o zvolených investíciách, ktoré sú investorovi prístupné po vykonaní investície.

Prečo si aktivovať Investorský účet?

Investovať do investičného projektu môžu len členovia registrovaní v INVEST CLUBE, s aktívnym Investorským účtom. Po prihlásení do INVEST CLUBU a aktivovaní Investorského účtu môžete využívať všetky funkcie platformy v plnom rozsahu. Po zrealizovaní investície vo svojom Investorskom účte nájdete vlastné transakcie, detaily o výnosoch a celkovej hodnote Vášho Investorského účtu. O všetkých zmenách ste pravidelne informovaní emailom, resp. SMS.

Kto si môže založiť a aktivovať Investorský účet?

Investorský účet si môže založiť osoba staršia ako 18 rokov na základe registrácie, ktorá obsahuje základné kroky. Aktivácia účtu prebieha v aplikácii Veriff, kde si investor overí svoju totožnosť a následne ho systém schváli. Od tohto momentu má svoj investorský účet aktívny. Investorský účet si môže založiť fyzická, aj právnická osoba. 

Jeden investor môže mať aj dva účty (napr. jeden osobný a druhý firemný).

Ako si založiť Investorský účet?

Jednoduchou registráciou na portáli INVEST IN SLOVAKIA a následným aktivovaním Investorského účtu, ktoré prebehne až po vyplnení potrebných údajov a podpísaní Rámcovej zmluvy o spolupráci.

Čo potrebujem na aktiváciu Investorského účtu?

Aby sme Vám mohli aktivovať Investorský účet, budete potrebovať: 

→ Vyplniť osobné údaje
→ Podpísať Rámcovú zmluvu
→ Vyplniť krátky KYC dotazník. 

Fyzické osoby: Kópiu prednej a zadnej strany občianskeho preukazu alebo iného dokladu, na základe ktorého môžeme overiť Vašu totožnosť. To môže byť cestovný pas alebo vodičský preukaz. Ďalej je potrebné Vaše telefónne číslo a IBAN kód účtu, vedeného na Vaše meno. 

Právnické osoby: Kópiu prednej a zadnej strany občianskeho preukazu, alebo iného dokladu, na základe ktorého môžeme overiť totožnosť osoby (osôb), ktorá koná za spoločnosť. To môže byť cestovný pas alebo vodičský preukaz. Ďalej je potrebný IBAN kód účtu, ktorý je vedený na spoločnosť a telefónne číslo.

Prečo potrebujete informácie a dokumenty zadávané pri podpise Rámcovej zmluvy?

Ako platforma, ktorá sprostredkuje investície do investičných projektov sa potrebujeme riadiť zákonmi Slovenskej republiky a stali sme sa tak osobou zodpovednou za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML). Tieto dokumenty požadujeme za účelom AML previerky a z dôvodu overenia Vašej totožnosti.

Čo je Rámcová zmluva?

Rámcová zmluva je zmluva o poskytnutí investícií do realitných projektov medzi INVEST IN SLOVAKIA a Vami, uzatvorená na základe procesu aktivácie Investorského účtu.

Čo sa deje po aktivácii Investorského účtu?

Dostanete potvrdenie formou emailu a SMS, že Váš Investorský účet je aktívny. Rámcovú zmluvu, ktorú ste elektronicky podpísali, nájdete uloženú vo svojom účte spolu s ďalšími zmluvami, ktoré budete podpisovať pri každej investícii. Rámcová zmluva nadobúda platnosť až pri prvom verifikačnom prevode z Vášho bankového účtu, ktorý môže mať formu prvej investície.

Ako previesť peňažné prostriedky na svoj aktívny Investorský účet?

V platobnom príkaze na bankový účet INVEST IN SLOVAKIA použite Váš variabilný symbol. Variabilný symbol je v tomto prípade Vaše unikátne ID investora (investorského účtu), ktoré získate registráciou do INVEST CLUBU. Pripísanie finančných prostriedkov na účet Invest in Slovakia sa udeje počas pracovných dní, väčšinou do 24 hodín. Po pripísaní sú finančné prostriedky okamžite prevedené na Váš aktívny Investorský účet do časti disponibilné prostriedky. S disponibilnými prostriedkami môžete ľubovoľne nakladať.

Váš prvý bankový prevod je zároveň verifikačným bankovým prevodom, ktorý slúži na zavŕšenie platnosti Rámcovej zmluvy medzi Vami a INVEST IN SLOVAKIA.

Prevod je možné uskutočniť len z účtu banky z Európskej únie. V prípade prevodu v mene inej ako EUR, nesie investor riziko spojené s výmenným kurzom.

Moja zahraničná banka neponúka možnosť zadať variabilný symbol

Nevadí! Váš unikátny variabilný symbol zadajte do poľa referencia a náš systém Vašu platbu automaticky spáruje s Vaším investorským účtom.

Poznámka: Prevod je možné uskutočniť len z účtu banky z Európskej únie. V prípade prevodu v mene inej ako EUR, nesie investor riziko spojené s výmenným kurzom.

Čo je verifikačný bankový prevod?

Je to Vami vykonaný prevod ľubovoľnej peňažnej čiastky na bankový účet INVEST IN SLOVAKIA.

Váš prvý bankový prevod musí byť vykonaný z platobného účtu vedeného na Vaše meno a priezvisko. Do Vášho Investorského účtu si môžete následne priradiť aj viac bankových účtov, z ktorých môžete posielať prostriedky na Váš Investorský účet. 

Môžem previesť na Investorský účet prostriedky v inej mene ako v EUR?

Môžete. Náš bankový účet je však vedený v eurách, preto ak obdržíme prostriedky v inej mene, automaticky sa Vám prevedú do meny EUR aktuálnym kurzom banky. Riziko spojené s výmenným kurzom nesiete Vy.

Menil som doklad totožnosti, ako postupovať?

V menu vo Vašom investorskom účte zvoľte možnosť "Môj profil", následne "Overenie identity" a "Zmeniť doklad". Prejdite novým overením identity a podpíšte novú Rámcovú zmluvu.

3. Investovanie

Čo je Investícia?

Investícia je Vami stanovená čiastka peňažných prostriedkov, ktoré investujete za účelom spoluúčasti na investičnom projekte vo forme úveru za účelom a podmienok stanovených v Rámcovej zmluve a v Objednávke investície.

Čo je to darček?

Investori na našej platforme môžu získať aj DARČEK. Je to samostatná transakcia, ktorú Investor získa po zrealizovaní alebo schválení investície do 24 hodín priamo do disponibilných prostriedkov. Túto čiastku môže Investor použiť na ďalšiu investíciu samostatne alebo spolu s ďalšími finančnými prostriedkami, ktoré si vloží na svoj Investorský účet.

Príklad:
Ak je nastavený DARČEK v hodnote 100 € pri investícii nad 2 000 €, tak Investor, ktorý zainvestuje do ľubovoľného projektu aspoň 2 000 €, získa 100 € po zrealizovaní alebo schválení investície priamo do disponibilných prostriedkov.

Čo je to bonus?

Investori na našej platforme môžu získať dva druhy BONUSOV – predrezervačný a last-minute bonus. Bonusy využívajú vlastníci projektov, aby zatraktívnili financovanie ich projektov. Bonus predstavuje 0,5 % až 2 % z výšky istiny a je limitovaný časom. Pripisuje sa okamžite ako samostatná transakcia, neúročí sa a vypláca sa na konci investičného obdobia projektu spolu s istinou.
Aktuálne bonusy nájdete v ponuke kampaní a taktiež o nich informujeme aj emailom. Preto ak nechcete nič zmeškať, nezabudnite sa prihlásiť na odber noviniek emailom.

Príklad:
Ak je nastavený predrezervačný bonus 1 % a Investor zainvestuje sumu 1 000 €, pripíše sa mu k investícii samostatná transakcia predrezervačný bonus vo výške 10 €. Bonus sa vyplatí v deň, kedy je splatná aj istina (zainvestovaných 1 000 €).

Do čoho investujem?

Investujete do spoluúčasti na investičnom projekte prostredníctvom účelového úveru, ktorý sa poskytne Hlavnému investorovi v nadväznosti na predstavený investičný projekt. Sprostredkuje to spoločnosť INVEST IN SLOVAKIA, ktorá uzatvára vo Vašom mene a s Vaším súhlasom Zmluvu o úvere pri dodržaní všetkých stanovených podmienok.

Prečo INVEST IN SLOVAKIA sprostredkuje tento úver?

INVEST IN SLOVAKIA aktívne vyhľadáva, vykonáva právne, technické a ekonomické previerky za účelom financovania investičných zámerov. Zabezpečuje procesy poskytnutia úveru a ochrany všetkých veriteľov (investorov), ktorí sa svojou účasťou majú možnosť spolupodieľať na investičných projektoch s rôznymi atribútmi za vopred dohodnutých podmienok, a to už od minimálnej investičnej čiastky 100 EUR.

Čo je Spoluúčasť?

Spoluúčasť dáva investorovi právo spolupodieľať sa na výnosoch a stratách plynúcich zo Zmluvy o úvere, ktorú uzavrela spoločnosť INVEST IN SLOVAKIA s Vlastníkom projektu. Podiel na výnosoch a stratách plynúcich zo Zmluvy o úvere je priamoúmerný k výške spoluúčasti, ktorú investor za svoju investíciu získal. 

Ak investor investuje 1 000 EUR formou úveru a spolupodieľa sa na úvere v celkovej výške 100 000 EUR, to znamená, že dostane 1 % z celkových výnosov.

Kto je Vlastníkom projektu?

Vlastník projektu môže byť developer, resp. hlavný investor projektu, ktorý predkladá žiadosť o úver portálu INVEST IN SLOVAKIA.

Pre koho je investovanie na platforme určené?

Investovanie je určené len pre investorov, pre ktorých prípadná strata časti alebo celej ich investície nebude znamenať významné zhoršenie ich ekonomickej situácie.

Čo potrebujem k tomu, aby som mohol investovať?

Potrebujete mať aktivovaný Investorský účet a dostatok disponibilných prostriedkov vo výške plánovanej investície. Podpisovať Objednávku investície budete prostredníctvom SMS kódu, takže budete potrebovať zadať aj Vaše telefónne číslo.

Čo je Objednávka investície?

Objednávka investície je dokument, na základe ktorého Vám vzniká záväzok poskytnúť investíciu po tom, čo si vyberiete konkrétny investičný projekt z aktuálnej ponuky INVEST IN SLOVAKIA a potvrdíte ho svojím elektronickým podpisom, SMS kódom. Objednávka investície tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy.

Aké sú riziká investovania?

Detaily jednotlivých rizík spoluúčasti na investičnom projekte sú zohľadnené v detailoch jednotlivých investičných príležitostí. Vždy pred samotnou investíciou sa môžete oboznámiť s možnými rizikami spoluúčasti na danom investičnom projekte.

Ako prebieha proces investovania?

Potrebujete sa prihlásiť na platformu INVEST IN SLOVAKIA a vstúpiť do Vášho aktívneho Investorského účtu. Pre investíciu potrebujete mať dostatok disponibilných (voľných) prostriedkov na svojom účte, ktoré si dobijete prevodom na bankový účet spoločnosti INVEST IN SLOVAKIA. Pri prevode nezabudnite uviesť Váš jedinečný variabilný symbol. 

Následne si vyberiete investičnú príležitosť a stlačíte tlačidlo Investovať. Prejdete do Objednávky investície, kde si zvolíte výšku investovanej čiastky. 

Po stlačení tlačidla Objednať investíciu sa Vám vygeneruje dokument, ktorý je potrebné podpísať. 

Investíciu podpisujete SMS kódom, ktorý vám bol doručený na Vami zadané telefónne číslo. Nakoniec to ešte potvrdíte tlačidlom Dokončiť. 

Po dokončení investície sú Vaše disponibilné prostriedky rezervované, kým sa fundraising (kampaň investičnej príležitosti) neuzavrie. Ak sa tak udeje, dostanete informácie emailom a prostredníctvom SMS. 

Od dňa úspešného fundraisingu sa Vám vaša investovaná čiastka zhodnocuje podľa dohodnutých podmienok konkrétneho investičného projektu. 

Ak fundraising nebude úspešný, Vaša investovaná čiastka sa Vám pripíše späť do disponibilných prostriedkov, peniaze sa od tohto momentu stávajú voľné a môžete s nimi nakladať ľubovoľne.

Čo je fundraising?

Kampaň konkrétneho investičného projektu, ktorá beží určitý čas za účelom vyzbierania dostatočného množstva finančných prostriedkov pre poskytnutie účelového úveru Vlastníkovi projektu.

Aká najnižšia a najvyššia môže byť investovaná čiastka?

Investovaná suma musí byť v rozmedzí minimálnej a maximálnej výšky investície. Táto informácia je uvedená v konkrétnych parametroch investičného projektu. Spravidla, minimálna čiastka je 100 EUR a maximálna čiastka, ktorú môže investor investovať do jedného projektu, je 30 000 EUR.

Pre investície nad 30 000 EUR, nás prosím kontaktujte priamo telefonicky alebo emailom. Tieto údaje nájdete na stránke v časti Kontakt.

Čo sa deje po vykonaní investície?

Po investovaní ľubovoľnej čiastky v rozmedziach minimálnej a maximálnej sa  táto časť Vašich disponibilných prostriedkov stáva rezervovaná až do úspešného naplnenia fundraisingu (kampane investičnej príležitosti), resp. do termínu uzatvorenia fundraisingu.

Ak bol fundraising úspešný, Vami investovaná čiastka sa investuje a Vy získavate výnos z tejto investície podľa dohody. 

Ak fundraising nebude úspešný, investovaná čiastka sa Vám pripíše späť do disponibilných prostriedkov, peniaze sa od tohto momentu stávajú voľné a Vy s nimi môžete nakladať ľubovoľne.

Ako sú peniaze zabezpečené, kým sa dostanú k developerovi?

Vyzbierané finančné prostriedky z jednotlivých kampaní sa v banke zavinkulujú, aby s nimi nebolo možné manipulovať. Peňažné prostriedky sa uvoľnia na účet vlastníka projektu len v prípade, ak vlastník projektu predom splní všetky stanovené podmienky. Všetky stanovené podmienky Vlastníka projektu pre čerpanie investície sú rozpísané v detailoch jednotlivých investičných kampaní.

Čo znamená rezervovaná investícia?

Rezervovaná investícia  vzniká okamihom Objednávky investície a zaniká pri: 

- úspešnom fundraisingu, kedy sa rezervovaná investícia stáva investíciou a Vy získavate spoluúčasť v investičnom projekte. 

- neúspešnom fundraisingu, kedy sa rezervovaná investícia vráti späť medzi Vaše disponibilné prostriedky.

Čo sa stane, keď sa nevyzbiera cieľová suma alebo minimálna potrebná suma, ktorú Vlastník projektu požaduje?

Kampaň bez stanovenej minimálnej potrebnej sumy sa uzavrie a investuje podľa vopred stanovených podmienok. Projekt sa následne dofinancuje v nasledujúcej kampani. 

Ak je na kampani stanovená minimálna potrebná suma a tá sa nenaplní, všetky rezervované prostriedky sa Vám vrátia do disponibilných prostriedkov. Odtiaľ ich môžete ľubovoľne investovať inam, počkať, či bezplatne vybrať.

Môžem zrušiť už vykonanú alebo rezervovanú investíciu?

Vykonanú, resp. rezervovanú investíciu už nie je možné odvolať. Investované alebo zarezervované prostriedky sa Vám vrátia na základe podmienok konkrétneho investičného projektu aj s výnosmi, resp. v prípade neúspešného fundraisingu, kedy sa pošlú späť medzi Vaše disponibilné prostriedky.

Kedy obdržím výnosy zo Zmluvy o úvere?

Najneskôr do druhého pracovné dňa odo dňa, keď nám bola pripísaná platba od Hlavného investora (dlžníka) na náš účet. O pripísaní výnosu na Váš investorský účet Vás budeme informovať emailom a SMS správou. Výnosy sa Vám pripíšu do disponibilných prostriedkov, odkiaľ môžete s týmito prostriedkami ľubovoľne nakladať.

Čo sa stane, ak nebude časť úveru splatená?

Po celej dobe úveru sme v úzkom vzťahu s Vlastníkom projektu a sledujeme dodržanie podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Ak nastane situácia, kedy vlastník projektu neuhradí akúkoľvek časť úveru, máme právo zasiahnuť a uplatniť si práva a sankčné mechanizmy zo sprostredkovateľskej zmluvy, vytvorené s cieľom prinútiť Vlastníka projektu k riadnemu plneniu svojich povinností. Disponujeme právnymi mechanizmami, ktorých cieľom je zaistiť riadne splácanie úveru. V prípade, ak nastane omeškanie splátok, resp. nevyplatenie akejkoľvek časti úveru, snažíme sa existujúcu situáciu bezodkladne vyriešiť v záujme všetkých zúčastnených investorov na danom investičnom projekte. V krátkom čase preveríme situáciu Vlastníka projektu a spoločne s právnym tímom navrhneme možné postupy vymohnutia dlžnej pohľadávky.

Ako budete riešiť spor s Vlastníkom projektu?

V prvom kroku sa pokúsime o mimosúdnu dohodu a nájsť riešenie, ktoré v čo najkratšom čase uspokojí všetkých investorov so spoluúčasťou na danom investičnom projekte. V tomto momente sa môžeme pokúsiť o dohodu s treťou osobou, ktorá odkúpi dlžnú pohľadávku Vlastníka projektu a zabezpečí rýchle zaistenie dlžnej čiastky pre všetkých investorov. 

Ak zistíme, že dôvodom nevyplatenia akejkoľvek časti úveru je neochota spolupráce Vlastníka projektu a porušenie podmienok Zmluvy o úvere zo strany Vlastníka projektu, pristúpime k súdnemu konaniu a uplatníme si nároky na majetkové práva, ktoré boli súčasťou Zmluvy o úvere. Krajné situácie riešime aj s orgánmi činnými v trestnom konaní SR. 

Pri akejkoľvek možnosti disponujeme mechanizmami, kde spoločne s našim tímom právnikov dokážeme promptne reagovať a urobiť maximum pre to, aby sme odškodnili veriteľov za spoluúčasť v danom investičnom projekte.

Je Invest in Slovakia regulovaná NBS?

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/ zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937) môžu crowdfundingové platformy vykonávať svoju činnosť len na základe povolenia oprávneného poskytovateľa služieb hromadného financovania.

Pre už existujúce crowdfundingové platformy bolo stanovené prechodné obdobie do 10. novembra 2023 dokedy musia získať oprávnenie poskytovateľa služieb hromadného financovania. Túto iniciatívu Európskeho parlamentu a Rady EU sme uvítali a v súčasnosti sa nachádzame v procese prípravy, aby sme mohli toto povolenie získať. Udeľovanie povolení na výkon činnosti poskytovateľa zabezpečuje regulačný a kontrolný orgán, ktorým je Národná banka Slovenska v spolupráci s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Ak sú všetky úvery zabezpečené, prečo sa dlžníci neobrátia na banky?

Po úverovej kríze a následnej recesii sa výrazne znížil rizikový apetít bánk, čo znamená, že banky sprísnili svoje kritériá poskytovania úverov. Banky majú prísne kritériá, ktoré nie sú priateľské k dlžníkom, a preto mnohé žiadosti o pôžičku zamietajú. INVEST IN SLOVAKIA  je malá a flexibilná organizácia, ktorá je ochotná pomôcť spoločnostiam, ktorým banky zamietli financovanie napriek ich silnému podnikateľskému plánu a solídnemu zabezpečeniu.

Čo sa stane s mojimi uzatvorenými zmluvami, ak spoločnosť INVEST IN SLOVAKIA zbankrotuje?

INVEST IN SLOVAKIA je sprostredkovateľ reálnych investícií, neponúkame správu majetku. Všetky investičné zmluvy sa podpisujú medzi dlžníkom a investorom, INVEST IN SLOVAKIA túto transakciu len sprostredkúva. Všetky finančné prostriedky klientov sú oddelené od prevádzkových prostriedkov spoločnosti INVEST IN SLOVAKIA. Ak by spoločnosť INVEST IN SLOVAKIA mala finančné ťažkosti alebo by skrachovala, finančné prostriedky klientov sú v bezpečí a stále sú k dispozícii. V takomto nepravdepodobnom prípade bude určený zmluvný subjekt, ktorý prevezme úlohu INVEST IN SLOVAKIA a bude obsluhovať všetky investície.

Aký je postup pri dedení?

V zásade je len jedna legálna cesta v prípade úmrtia = dedičské konanie.  Ak by chcel klient dať niekomu plnú moc na nakladanie s účtom počas jeho života – toto je možné, notárom overená plná moc. 

V zmysle §33b Občianskeho zákonníka plnomocenstvo (oprávnená osoba, disponent) zaniká smrťou splnomocniteľa. Ak splnomocniteľ zomrie, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho dedičia neutrpeli ujmu na svojich právach. Smrťou klienta sa jeho majetok stáva predmetom dedičského konania. Výber a ukončenie investície splnomocnenej osobe nie je možný. Plnomocenstvom sa nedá vyhnúť dedičskému konaniu a zároveň sa ani nedajú získať peniaze skôr. Kto koná po smrti na základe plnomocenstva, môže sa dopustiť trestného činu. 

Aký je postup v prípade úmrtia klienta?

1. O úmrtí by pozostalí klienta mali čo najskôr informovať Ci investment s.r.o., resp. nahlásiť v rámci dedičského konania príslušnému notárovi, že klient mal aj takýto majetok. 

2. K oznámeniu pre nás je potrebné doložiť úmrtný list zosnulého. 

3. Ci investment s.r.o. zablokuje účet až do momentu vysporiadania dedičského konania. 

4. Dedičia oznámia notárovi, ktorému bude dedičské konanie pridelené, že zosnulý mal investíciu u nás. Notár ako poverená osoba zo zákona nás bude kontaktovať a vybaví všetko potrebné v rámci prebiehajúceho dedičského konania. 

5. Ci investment s.r.o.  v rámci takéhoto dedičského konania poskytne notárovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä mu potvrdí majetok zosnulého klienta, ktorý má ku dňu smrti v Ci investment s.r.o. a ktorý bude predmetom dedičského konania.

4. Výnosy

Kto nemusí zdaňovať výnosy?

Ak Investor – fyzická osoba nemá iné príjmy okrem úrokov z pôžičiek, alebo všetky príjmy za kalendárny rok spolu s úrokom z pôžičiek nepresiahnu minimálnu sumu pre podanie daňového priznania podľa aktuálneho znenia príslušného daňového zákona, (t.j. 2 461,41 EUR) tak príjem v tejto výške je od dane oslobodený, daňové priznanie sa nepodáva a daň sa neplatí.

Ako zdaním výnosy?

Povinnosť zdaňovať má každý investor, ktorý dosiahol v uplynulom kalendárnom roku príjem vyplatený na svoj Investorský účet. Pre stiahnutie výpisu k DP použite tento návod:

1: Prihláste sa do svojho účtu a kliknite na svoje meno. Rozbalí sa Vám ponuka. Kliknite na "Moja peňaženka".

2: V časti "Moja peňaženka" kliknite na "Dokumenty".

3: Kliknite na "Export" a následne na "Daňový výpis". Po kliknutí naň sa Vám stiahne PDF súbor, ktorý obsahuje Vaše príjmy za príslušný rok.

UPOZORNENIE: Ak ste žiadne príjmy z investícií za príslušný rok nemali, výpis bude prázdny. Daňová povinnosť sa Vás netýka.

Kto je rezident?

Rezidentom je každá fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR vtedy, ak nemá na území SR trvalý pobyt, ale zdržiava sa tu aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvislo alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. 

Zdanenie úrokov z pôžičky je povinný vykonať Investor – rezident podaním daňového priznania. Daňové priznanie je povinný podať do 31.03. nasledujúceho roka. 

Ako zdaňujem výnosy?

Je potrebné podať daňové priznanie typu B, nakoľko úroky z pôžičiek sa zdaňujú v daňovom priznaní tohto typu, v VII. ODDIEL - VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona) - časť 3 úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností /ods. 1 písm. c)

Aká je výška dane?

Ide o daň z príjmu vo výške 19 %.

5. Affiliate

Kde nájdem môj jedinečný affiliate link?

Svoj jedinečný affiliate link nájdete vo svojom investorskom účte. Kliknete si na Môj profil a na ľavej strane sa vám rozbalí ponuka, kde je aj "Affiliate". Zobrazia sa Vám informácie k programu odmeňovania a link, ktorý môžete posielať známym a získať tak ďalší pasívny príjem.

Ako viem, že sa mi nový kontakt pripíše do môjho affiliate zoznamu?

Ak investor použije Váš link, ktorý mu odošlete, jeho kontaktné údaje sa zobrazia v našom systéme. V jednom stĺpci ste zapísaný Vy ako ten, kto odporučil a v druhom nový, Vami odporučený investor. Je nevyhnutné, aby nový investor použil na registráciu Váš jedinečný affiliate link.

Čo znamená 5x odmena za každého odporučeného investora?

Systém je nastavený tak, aby ste odmenu za odporučeného investora mohli získať až 5x po sebe. Ak teda Vami odporučený investor investuje do jedného investičného projektu, adekvátne percentá z investovanej sumy Vám budú pripísané do Vašich disponibilných prostriedkov, odkiaľ si ich môžete bezplatne previesť na Váš bankový účet alebo ich u nás investovať. Túto odmenu získate až za 5 jeho investícií do našich projektov.

Ako funguje WELCOME bonus?

WELCOME bonus slúži na privítanie nového, Vami odporučeného investora, ktorý sa registruje prostredníctvom Vášho jedinečného affiliate linku. Po investícii nový investor získa 1% z investovanej čiastky k výnosom navyše. Skvelý darček na úvod.

1

Invest Club

1

Invest Club

2

Investorský účet

2

Investorský účet

3

Investovanie

3

Investovanie

4

Výnosy

4

Výnosy

5

Affiliate

5

Affiliate

Nenašli ste odpoveď?

Kontaktujte nás
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu