FAQ

1. Klub investorov

Čo je to KLUB INVESTOROV?

KLUB INVESTOROV je neverejná zóna, ktorá sa nachádza na investicaslovensko.sk po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, kde Vám Investícia Slovensko sprístupní bezplatne si založiť Investorský účet a vykonať investíciu na základe Objednávky investície. Taktiež Vám sprístupní informácie o investičných projektoch, investičných správach a iných neverejných informáciách. KLUB INVESTOROV je neverejná zóna, ktorá je prístupná len registrovaným užívateľom.

Ako sa dostanem do KLUBU INVESTOROV?

Jednoduchou registráciou na portáli Investícia Slovensko v časti MENU po kliknutí na tlačidlo Registrovať sa.

Ako môžem investovať v KLUBE INVESTOROV?

Potrebujete si založiť Investorský účet a prejsť overením, na základe čoho sa Vám Investorský účet aktivuje.

2. Investorský účet

Čo to je Investorský účet?

Je to separátne, privátne rozhranie dostupné investorovi na Investícia Slovensko v časti KLUB INVESTOROV, v ktorom sú zaznamenávané a zároveň aj uchovávané všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie, ktoré obsahujú prehľad investícií a výnosov investora vrátane zobrazenia všetkých objednávok investícií a potvrdení o zvolených investíciách, ktoré sú prístupné investorovi po tom, čo bola vykonaná investícia.

Prečo si aktivovať Investorský účet?

Investovať do investičného projektu môžu len registrovaní členovia v KLUBE INVESTOROV, ktorí majú aktívny Investorský účet. Po prihlásení do KLUBU INVESTOROV a aktivovaní Investorského účtu môžete využívať všetky funkcie platformy v plnom rozsahu. Vo svojom Investorskom účte po zrealizovaní investície nájdete vlastné transakcie, detaily o výnosoch a celkovej hodnote Vášho Investorského účtu. O všetkých zmenách ste pravidelne informovaný emailom, resp. SMS.

Kto si môže založiť a aktivovať Investorský účet?

KLUB INVESTOROV je neverejná zóna, ktorá sa nachádza na investicaslovensko.sk po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, kde Vám Investícia Slovensko sprístupní bezplatne si založiť Investorský účet a vykonať investíciu na základe Objednávky investície. Taktiež Vám sprístupní informácie o investičných projektoch, investičných správach a iných neverejných informáciách. KLUB INVESTOROV je neverejná zóna, ktorá je prístupná len registrovaným užívateľom.

Ako si založiť Investorský účet?

Jednoduchou registráciou na portáli Investícia Slovensko a následným aktivovaním Investorského účtu, ktoré prebehne až po vyplnení potrebných údajov a podpísaní Rámcovej zmluvy o spolupráci.

Čo potrebujem na aktiváciu Investorského účtu?

Aby ste Vám mohli aktivovať Investorský účet, budete potrebovať: 

→ Vyplniť osobné údaje
→ Podpísať Rámcovú zmluvu
→ Vyplniť krátky KYC dotazník. 

Fyzické osoby: Kópiu prednej a zadnej strany občianskeho preukazu alebo iného dokladu, na základe ktorého môžeme overiť Vašu totožnosť. To môže byť cestovný pas alebo vodičský preukaz. Ďalej je potrebný Váš IBAN kód bankového účtu, ktorý je vedený na Vaše meno a telefónne číslo. Právnické osoby: Kópiu prednej a zadnej strany občianskeho preukazu, alebo iného dokladu, na základe ktorého môžeme overiť totožnosť osoby (osôb), ktorá koná za spoločnosť. To môže byť cestovný pas alebo vodičský preukaz. Ďalej je potrebný IBAN kód bankového účtu, ktorý je vedený na spoločnosť a telefónne číslo.

Prečo potrebujete informácie a dokumenty zadávané pri podpise Rámcovej zmluvy?

Ako platforma, ktorá sprostredkuje investície do investičných projektov sa potrebujeme riadiť zákonmi Slovenskej republiky a stali sme sa tak zodpovednou osobou o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML). Za účelom tejto AML previerky a z dôvodu overenia Vašej totožnosti požadujeme tieto dokumenty.

Čo je to Rámcová zmluva?

Rámcová zmluva je zmluva o poskytnutí investícií do realitných projektov medzi Investícia Slovensko a Vami, uzatvorená na základe procesu aktivácie Investorského účtu.

Čo sa udeje po tom ako mi aktivujete Investorský účet?

Dostanete potvrdenie formou emailu a SMS, že Váš Investorský účet je aktívny. Rámcovú zmluvu, ktorú ste elektronicky podpísali, nájdete uloženú vo svojom účte ako aj ďalšie zmluvy, ktoré budete podpisovať pri každej jednej investícii. Rámcová zmluva nadobúda platnosť až pri prvom verifikačnom prevode z Vášho bankového účtu, ktorý môže mať formu prvej investície.

Ako previesť peňažné prostriedky na svoj aktívny Investorsky účet?

Prevod musíte uskutočniť na bankový účet Investícia Slovensko s použitím Vášho variabilného symbolu. Váš jedinečný variabilný symbol, slúži aj ako vaše číslo ID, ktoré získavate registráciou do KLUBU INVESTOROV. Pripísanie finančných prostriedkov na účet Investícia Slovensko sa udeje počas pracovných dní väčšinou do 24 hodín. Po pripísaní sú finančné prostriedky okamžite prevedené na Váš aktívny Investorský účet do časti disponibilné prostriedky. S disponibilnými prostriedkami môžete ľubovoľne nakladať.

Zároveň, Váš prvý bankový prevod je verifikačným bankovým prevodom, ktorý slúži na  zavŕšenie platnosti Rámcovej zmluvy medzi Vami a Investícia Slovensko.

Čo to je verifikačný bankový prevod

Je to Vami vykonaný prevod ľubovoľnej peňažnej čiastky na bankový účet Investícia Slovensko. 

Váš prvý bankový prevod musí byť vykonaný z platobného účtu vedeného na Vaše meno a priezvisko. Do Vášho Investorského účtu si môžete následne priradiť aj viac bankových účtov, z ktorých môžete posielať prostriedky na Váš Investorský účet. 

Môžem previesť na Investorský účet prostriedky v inej mene ako v EUR?

Môžete. Náš bankový účet je však vedený v eurách, preto  ak obdržíme prostriedky v inej mene, automaticky sa Vám prevedú do meny EUR aktuálnym kurzom banky.

3. Investovanie

Čo je to Investícia?

Investícia je Vami stanovená čiastka peňažných prostriedkov, ktoré investujete za účelom spoluúčasti do investičného projektu vo forme úveru na účel a za podmienok stanovených v Rámcovej zmluve a v Objednávke investície.

Do čoho investujem?

Investujete do spoluúčasti na investičnom projekte prostredníctvom účelového úveru, ktorý sa poskytne Hlavnému investorovi v nadväznosti na predstavený investičný projekt. Sprostredkuje to spoločnosť Investícia Slovensko, ktorá uzatvára vo Vašom mene a s Vaším súhlasom Zmluvu o úvere pri dodržaní všetkých stanovených podmienok.

Prečo Investícia Slovensko sprostredkuje tento úver?

Investícia Slovensko aktívne vyhľadáva, vykonáva právne, technické a ekonomické previerky za účelom financovania investičných zámerov. Zabezpečuje procesy poskytnutia úveru a ochrany všetkých veriteľov (investorov), ktorí sa svojou účasťou majú možnosť spolupodieľať na investičných projektoch rôznych atribútov za vopred dohodnutých podmienok, a to už od minimálnej investičnej čiastky 100 EUR.

Čo je to Spoluúčasť?

Spoluúčasť dáva investorovi právo spolupodieľať sa na výnosoch a stratách plynúcich zo Zmluvy o úvere, ktorú uzavrela spoločnosť Investícia Slovensko s Hlavným investorom. Podiel na výnosoch a stratách plynúcich zo Zmluvy o úvere je priamoúmerný k výške spoluúčasti, ktorú investor za svoju investíciu získal. 

Ak investor investuje 1 000 EUR formou úveru a spolupodieľa sa na úvere v celkovej výške 100 000 EUR, to znamená, že dostane 1% z celkových výnosov.

Kto je to Hlavný investor?

Hlavný investor môže byť developer, resp. vlastník investičného projektu, ktorý predkladá žiadosť o úver portálu Investícia Slovensko.

Pre koho je investovanie na platforme určené?

Investovanie je určené len pre investorov, pre ktorých prípadná strata časti alebo celej ich investície nebude znamenať významné zhoršenie ich ekonomickej situácie.

Čo potrebujem k tomu, aby som mohol investovať?

Potrebujete mať aktivovaný Investorský účet a dostatok disponibilných prostriedkov vo výške plánovanej investície. Podpisovať Objednávku investície budete prostredníctvom SMS kódu, takže budete potrebovať zadať aj Vaše telefónne číslo.

Čo je Objednávka investície?

Objednávka investície je dokument, na základe ktorého Vám vzniká záväzok poskytnúť investíciu po tom, čo si vyberiete konkrétny investičný projekt z aktuálnej ponuky Investícia Slovensko a potvrdíte ho svojím elektronickým podpisom, SMS kódom. Objednávka investície tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy.

Aké sú riziká investovania?

Detaily jednotlivých rizík spoluúčasti na investičnom projekte sú zohľadnené v detaily jednotlivých investičných príležitostí. Vždy pred samotnou investíciou sa môžete oboznámiť s možnými rizikami spoluúčasti na investičnom projekte.

Ako prebieha proces investovania?

Potrebujete sa prihlásiť na platformu Investícia Slovensko a vstúpiť do Vášho aktívneho Investorského účtu. Pre investíciu potrebujete mať dostatok disponibilných prostriedkov na svojom účte, ktoré si dobijete prevodom na bankový účet spoločnosti Investícia Slovensko. Pri prevode nezabudnite uviesť Váš jedinečný variabilný symbol, ktorý vám bol udelený. 

Následne si vyberiete investičnú príležitosť a stlačíte tlačidlo Investovať. Prejdete do Objednávky investície, kde si zvolíte výšku investovanej čiastky. 

Po stlačení tlačidla Objednať investíciu sa Vám vygeneruje dokument, ktorý je potrebné podpísať. 

Investíciu podpisujete SMS kódom, ktorý vám bol doručený na Vami zadané telefónne číslo. Nakoniec to ešte potvrdíte tlačidlom Dokončiť. 

Po dokončení investície sú Vaše disponibilné prostriedky rezervované až do času, kedy sa fundraising (kampaň investičnej príležitosti) neuzavrie. Ak sa tak udeje, dostanete informácie emailom a prostredníctvom SMS. 

Od dňa úspešného fundraisingu sa Vám vaša investovaná čiastka zhodnocuje podľa dohodnutých podmienok konkrétneho investičného projektu. 

Ak fundraising nebude úspešný, Vaša investovaná čiastka sa Vám pripíše späť do disponibilných prostriedkov a peniaze sa stávajú od tohto momentu voľné a môžete s nimi nakladať ľubovoľne.

Čo je to fundraising?

Kampaň konkrétneho investičného projektu, ktorá beží určitý čas za účelom vyzbierania dostatočného množstva finančných prostriedkov pre poskytnutie účelového úveru Hlavnému investorovi.

Aká najnižšia a najvyššia môže byť investovaná čiastka?

Investovaná suma musí byť v rozmedzí minimálnej a maximálnej výšky investície. Táto informácia je uvedená v konkrétnych parametroch investičného projektu. Spravidla, minimálna čiastka je 100 EUR a maximálna čiastka, ktorú je možné investovať je výška max. 30 000 EUR na jedného investora.

Čo sa deje po vykonaní investície?

Po investovaní ľubovoľnej čiastky v rozmedziach minimálnej a maximálnej sa stávajú Vaše disponibilné prostriedky rezervované až do času úspešného naplnenia fundraisingu (kampane investičnej príležitosti), resp. do termínu uzatvorenia fundraisingu. Do tohto momentu je táto Vaša investovaná čiastka rezervovaná. 

Ak bol fundraising úspešný, Vaša investovaná čiastka sa investuje a Vy získavate výnos z tejto investície podľa dohody. 

Ak fundraising nebude úspešný, Vaša investovaná čiastka sa Vám pripíše späť do disponibilných prostriedkov, peniaze sa stávajú od tohto momentu voľné a môžete s nimi nakladať ľubovoľne.

Ako sú peniaze zabezpečené, kým sa dostanú k developerovi?

Vyzbierané finančné prostriedky z jednotlivých kampaní sa zavinkulujú v banke spôsobom takým, aby nebolo možné s nimi manipulovať. Peňažné prostriedky sa uvoľnia na účet hlavného investora až v prípade, ak hlavný investor splní predom všetky stanovené podmienky. Všetky stanovené podmienky hlavného investora pre čerpanie investície sú rozpísané v detaile jednotlivých investičných kampaní.

Čo znamená rezervovaná investícia?

Rezervovaná investícia  vzniká okamihom Objednávky investície a zaniká pri: 

- úspešnom fundraisingu, kedy sa rezervovaná investícia stáva investíciou a Vy získavate spoluúčasť v investičnom projekte. 

- neúspešnom fundraisingu, kedy sa rezervovaná investícia vráti späť medzi Vaše disponibilné prostriedky.

Čo sa stane, keď sa nevyzbiera cieľová suma alebo minimálna potrebná suma, ktorú Hlavný investor požaduje?

Všetky rezervované prostriedky sa Vám vrátia do disponibilných prostriedkov, kde môžete s nimi ľubovoľne nakladať.

Môžem zrušiť už vykonanú alebo rezervovanú investíciu?

Vykonanú, resp. rezervovanú investíciu už nie je možné odvolať. Investované alebo zarezervované prostriedky sa Vám vrátia na základe podmienok konkrétneho investičného projektu aj s výnosmi, resp. v prípade neúspešného fundraisingu, kedy sa pošlú späť medzi Vaše disponibilné prostriedky.

Kedy obdržím výnosy zo Zmluvy o úvere?

Najneskôr do druhého pracovné dňa odo dňa, keď nám bola pripísaná platba od Hlavného investora (dlžníka) na náš účet. O pripísaní výnosu na Váš investorský účet Vás budeme informovať emailom a SMS správou. Výnosy sa Vám pripíšu do disponibilných prostriedkov, odkiaľ môžete s týmito prostriedkami ľubovoľne nakladať.

Čo sa stane, ak nebude časť úveru splatená?

Po celej dobe úveru sme v úzkom vzťahu s Hlavným investorom a sledujeme dodržanie podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Ak nastane situácia, kedy hlavný investor neuhradí akúkoľvek časť úveru, máme právo zasiahnuť a uplatniť si práva a sankčné mechanizmy zo sprostredkovateľskej zmluvy, vytvorené s cieľom prinútiť Hlavného investora k riadnemu plneniu svojich povinností. Disponujeme právnymi mechanizmami, ktorých cieľom je zaistiť riadne splácanie úveru. V prípade, ak nastane omeškanie splátok, resp. nevyplatenie akejkoľvek časti úveru, snažíme sa existujúcu situáciu bezodkladne vyriešiť v záujme všetkých zúčastnených investorov na danom investičnom projekte. V krátkom čase preveríme situáciu Hlavného investora a spoločne s právnym tímom navrhujeme možné postupy k vymoženiu dlžnej pohľadávky.

Ako budete riešiť spor s Hlavným investorom?

V prvom kroku sa pokúsime o mimosúdnu dohodu a nájsť riešenia, ktoré v čo najkratšom čase uspokoja všetkých investorov so spoluúčasťou na danom investičnom projekte. V tomto momente sa môžeme pokúsiť o dohodu s treťou osobou, ktorá odkúpi dlžnú pohľadávku Hlavného investora a zabezpečí rýchle zaistenie dlžnej čiastky pre všetkých investorov. 

Ak zistíme, že dôvodom nevyplatenia akejkoľvek časti úveru je neochota spolupráce Hlavného investora a porušenie podmienok Zmluvy o úvere zo strany Hlavného investora, pristupujeme k súdnemu konaniu a uplatňujeme si nároky na majetkové práva, ktoré boli súčasťou Zmluvy o úvere. Krajné situácie riešime aj s orgánmi činnými v trestnom konaní SR. 

Pri akejkoľvek možnosti disponujeme mechanizmami, kde spoločne s našim tímom právnikov dokážeme promptne reagovať a urobiť maximum pre to, aby sme odškodnili veriteľov za spoluúčasť v danom investičnom projekte.

Podlieha tento spôsob investície NBS?

Realitný crowdfunding, ako ani iný tip crowdfundingu, momentálne nepodlieha dohľadu NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto platformy nie sú kryté Fondom ochrany vkladov a ani Garančným fondom investícií. Ak NBS pripraví reguláciu pre crowdfundingové služby, ako tomu už je v niektorých iných štátoch EÚ, budeme aktívne vyvíjať snahu o reguláciu realitného crowdfundingu.

4. Výnosy

Ako zdaniť výnosy?

INVESTÍCIA SLOVENSKO neuhrádza za investorov dane, ktoré vyplývajú z ich výnosov, ktoré dosiahli investovaním do realitných projektov cez platformu. Je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť za uplynulý rok splnil. 

Zdaňovanie príjmov v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový zákon“). Cez platformu INVESTÍCIA SLOVENSKO dosahuje Investor úrok z pôžičky, ktorý je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení. 

Z príjmov za poskytnutie pôžičky dosahuje Investor cez platformu INVESTÍCIA SLOVENSKO úrok z pôžičky, ktorý je v zmysle daňového zákona klasifikovaný v prípade Rezidenta ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c). Platí, že zdaneniu podlieha kumulatívny súčet všetkých úrokov, ktoré Investor obdržal za kalendárny rok cez platformu INVESTÍCIA SLOVENSKO. Súčet všetkých úrokov obdržaných Investorom predstavuje príjem z kapitálového majetku. 

Zároveň dodávame, že pokiaľ je investor v pracovnom pomere, nemôže mu vysporiadanie dane vykonať zamestnávateľ, ale musí si od zamestnávateľa vyžiadať potvrdenie o príjmoch, napr. za rok 2020, ktoré bude súčasťou jeho daňového priznania.

Kto je to rezident?

Rezidentom je každá fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR vtedy, ak nemá na území SR trvalý pobyt, ale zdržiava sa tu aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvislo alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. 

Zdanenie úrokov z pôžičky je povinný vykonať Investor – rezident podaním daňového priznania. Daňové priznanie je povinný podať do 31.03. nasledujúceho roka. 

Poznámka: 

Ak Investor – fyzická osoba nemá iné príjmy okrem úrokov z pôžičiek, alebo všetky príjmy za kalendárny rok spolu s úrokom z pôžičiek nepresiahnu minimálnu sumu pre podanie daňového priznania podľa aktuálneho znenia príslušného daňového zákona, (t.j. 4 414,20 EUR) tak príjem v tejto výške je od dane oslobodený, daňové priznanie sa nepodáva a daň sa neplatí.

Ako zdaňuje výnosy FO (podnikateľ) a PO?

Posúdenie zdanenia výnosov u investorov, FO a PO rezidentov SKK (FO s trvalým pobytom, PO so sídlom) z titulu poskytnutej pôžičky: 

ZDAŇOVANIE DAŇOVNÍKA (FYZICKEJ OSOBY) – podnikateľa 

V prípade FO, pokiaľ sa jedná o investované prostriedky, ktoré sú majetkom FO podnikateľa (teda zmluvu o pôžičke uzatvára FO podnikateľ ako investor) sa budú úroky zdaňovať ako súčasť základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (teda budú súčasťou základu dane z podnikania) 

Obdobie, v ktorom nastane zdanenie: 

a) FO podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, uplatňujúci „paušálne výdavky“, uplatňujúci daňovú evidenciu, v období, v ktorom skutočne úrokový výnos príjme 

b) FO podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, v období, s ktorým časovo a vecne súvisia bez ohľadu na obdobie príjmu 

ZDAŇOVANIE DAŇOVNÍKA (PRÁVNICKEJ OSOBY) 

V prípade PO sa úroky zdaňujú ako súčasť výsledku hospodárenie zisteného v súlade s § 17 zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (teda budú súčasťou výnosov PO). 

Poznámka: 

V každom jednotlivom prípade je potrebné skúmať možnosti a povinnosti vyplývajúce zo zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ohľadne povinnosti podania daňového priznania, ohľadne možnosti uplatnenia daňových výdavkov, ohľadne možnosti uplatnenia oslobodenia od dane, ohľadne povinností upravujúcich transférové oceňovanie, ohľadne povinností upravujúcich limitáciu výdavkov/nákladov a pod. Uvedené skutočnosti nie je možné bližšie rozviesť, ich výpočet je orientačný, nakoľko u každého investora môžu nastať špecifické podmienky, skutočnosti a možnosti na uplatnenie daňového práva.

Ako si vypočítam výnosy?

1. Prihláste sa do svojho účtu na https://investiciaslovensko.sk/prihlasit-sa/ 

2. V časti „INVESTORSKÝ ÚČET“ si kliknite na „TRANSAKCIE“. Tu sa Vám zobrazia všetky pohyby na Vašom investorskom účte. 

3. V časti „POPIS PLATBY“ (posledný stĺpec napravo) si vyhľadajte len „VÝNOSY“. 

4. Vykonajte súčet všetkých výnosov za uplynulý kalendárny rok. Toto sú Vaše výnosy, ktoré potrebujete zdaniť. 

5. Zapíšte ich do kolónky v Daňovom priznaní.

1

Klub investorov

1

Klub investorov

2

Investorský účet

2

Investorský účet

3

Investovanie

3

Investovanie

4

Výnosy

4

Výnosy

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Kontaktovať nás
© 2021 Invest in Slovakia prevádzkuje slovenská spoločnosť Ci investment group, s.r.o. Spoločnosť spĺňa všetky právne mechanizmy aby mohla vykonávať crowdfundingovú činnosť a tak sprostredkovať pôžičky do jednotlivých investičných projektov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o subjekte, ktorý poskytuje služby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky a ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
crossmenu