Podmienky používania portálu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky používania internetového portálu investinslovakia.eu (ďalej len „Podmienky“) upravujú spôsob používania Internetovej stránky https://investinslovakia.eu ako aj jej neverejnej časti Invest Club, spôsob Registrácie Investorov, spôsob uzatvárania Rámcových zmlúv s Investormi, spôsob a možnosti používania Investorského účtu a ostatné práva a povinnosti Investorov. Tieto Podmienky zároveň podrobne špecifikujú práva a povinnosti spoločnosti Ci investment, s.r.o., so sídlom Levočská 866/10, Poprad 058 01, IČO: 52234380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro, vl. č. 37826/P (ďalej len „Spoločnosť“) vo vzťahu k jednotlivým Užívateľom / Investorom. 


1.2. Spoločnosť, ktorá je vlastníkom Internetového portálu, umožní Investorovi na základe procesu Registrácie vstúpiť do Invest Clubu. Na základe podpísanej Rámcovej zmluvy, vykonaného Verifikačného bankového prevodu a Overenia identifikácie získa Investor Investorský účet. 

1.3. Podmienkou využívania služieb Invest Clubu je Registrácia Investora a verifikácia ním zadaných údajov na Internetovej stránke. 

1.4. Podmienkou vykonávania právnych úkonov je uzatvorenie Rámcovej zmluvy a vytvorenie Investorského účtu, v ktorom sú zaznamenávané a zároveň aj uchovávané všetky právne úkony Investora; všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie súvisiace s plnením práv a povinností z Rámcovej zmluvy; ktorý obsahuje prehľad Investícii, prehľad výnosov a prehľad uzatvorených Zmlúv o pôžičke vrátane zobrazenia všetkých Objednávok investícií a Potvrdení o zvolených investíciách, ktorý slúži pre Investora súčasne ako Trvanlivé médium.

2. Definície pojmov

Autorizačný kód je Spoločnosťou vygenerovaný číselný kód, ktorý Spoločnosť zasiela Investorovi na ním zadanú e-mailovú adresu alebo na ním zadané telefónne číslo, ktorý je Investor povinný zadať pri vybranom druhu operácie v Invest Clube alebo Investorskom účte, ktorý stanoví Spoločnosť najmä však ním Investor prejavuje svoju vôľu byť viazaný Objednávkou investície. 

Disponibilné prostriedky je ľubovoľne určená suma peňazí, ktorú na základe tejto Rámcovej zmluvy zaslal Investor Spoločnosti na Účet (jedná sa o voľné nezainvestované peňažné prostriedky), ktoré sú Spoločnosti zverené za účelom ich následnej Investície. 

Dlžník je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má záujem získať peňažné prostriedky vo forme Pôžičky od Investora, ktorého mu sprostredkovala Spoločnosť za účelom rozvoja jej podnikateľských projektov. 

Heslo je alfanumerická alebo numerická šifra, ktorú si pri Registrácii zvolí Investor a ktoré je Investor oprávnený kedykoľvek zmeniť. Heslo slúži na vstup do Invest Clubu. 

Internetová stránka alebo aj Internetový portál je webové sídlo Spoločnosti, verejne prístupné Investorovi na adrese www.investinslovakia.eu, na ktorej je po zadaní Prihlasovacieho mena a Hesla dostupný Investorovi Invest Club. 

Investorský účet je separátne privátne rozhranie dostupné Investorovi na Internetovej stránke v časti Invest Club, prostredníctvom, ktorého je Investor oprávnený vykonávať všetky právne úkony, na ktoré je oprávnený podľa tejto Rámcovej zmluvy a súčasne, v ktorom sú zaznamenávané a zároveň aj uchovávané všetky právne úkony Investora, všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie súvisiace s plnením práv a povinností z tejto Rámcovej zmluvy, ktoré obsahujú prehľad Investícii, prehľad výnosov a prehľad uzatvorených Zmlúv o pôžičke vrátane zobrazenia všetkých Objednávok investícií a Potvrdení o zvolených investíciách, ktoré slúži pre Investora súčasne ako Trvanlivé médium. 

Invest Club je neverejná časť Internetovej stránky a je prístupná Investorovi po zadaní Prihlasovacieho mena a Hesla, prostredníctvom ktorej Investor získa prístup k inak neverejným investičným ponukám,  investičných správam a iným neverejným informáciám týkajúcich sa Projektov Dlžníka a súčasne, prostredníctvom ktorého je možné uzatvoriť túto Rámcovú zmluvu. 

Investor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v Invest Clube. 

Investícia je Investorom stanovená čiastka peňažných prostriedkov, ktoré Investor poskytuje Spoločnosti vo forme pôžičky na účel stanovený v Rámcovej zmluve a/alebo v Objednávke investície, ktorú sa zaväzuje Spoločnosť Investorovi vrátiť a zaplatiť výnos z tejto Investície (úrok) za podmienok dojednaných v Rámcovej zmluve v nadväznosti na Objednávku investície. 

Objednávka investície je dokument, na základe, ktorého vzniká Investorovi záväzok poskytnúť Investíciou Dlžníkovi vo forme Pôžičky po uzatvorení Zmluvy o pôžičke na základe ktorého si Investor zvolí (i) projekt a/alebo účel poskytnutia Investície, (ii) výšku Investície, (iii) dobu investovania, (iv) výnos z Investície (úrokovú sadzbu), (v) podmienky uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. Súčasťou Objednávky investície je aj Splnomocnenie. Objednávka investície tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. 

Identifikácia a Overenie identifikácie Investora je postup ktorým Spoločnosť v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. identifikuje a overí identifikáciu Investora a súčasne zistí, či klient alebo je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou (definícia politicky exponovanej osoby a sankcionovanej osoby je uvedená v prílohe 1). 

Potvrdenie o uzatvorení Rámcovej zmluvy je dokument vyhotovený Spoločnosťou, ktorým Spoločnosť elektronicky prostredníctvom jednostranného oznámenia potvrdzuje uzatvorenie Rámcovej zmluvy Investorovi po tom, čo bola Overená identifikácia Investora. 

Potvrdenie o zvolenej investícii je dokument, ktorý vyhotoví Spoločnosť bezodkladne po tom, čo bola odoslaná/potvrdená Objednávka Investície. 

Pôžička je poskytnutie peňažných prostriedkov Investorom Dlžníkovi vo výške a za podmienok stanovených v Zmluve o pôžičke. 

Prihlasovacie meno je e-mailové konto Investora, ktoré zadal Investor Spoločnosti pri registrovaní, alebo ktoré si počas trvania zmluvného vzťahu založeného touto Rámcovou zmluvou zmenil v súlade s pravidlami Spoločnosti. 

Projekt je podnikateľská činnosť Dlžníka alebo jeho časť (podnikateľský zámer/ projekt Dlžníka), na ktorú sa Dlžník snaží prostredníctvom Spoločnosti získať finančné prostriedky od Investora na základe poskytnutej Pôžičky. 

Rámcová zmluva je rámcová zmluva o sprostredkovaní investície, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností medzi Investorom a Spoločnosťou v súvislosti s náležitým vyhľadávaním vhodných Projektov a súčasným poskytnutím dostatočných informácií o týchto Projektoch a to za účelom poskytnutia Investície zo strany Investora. Predmetom Rámcovej zmluvy je teda vyhľadávanie vhodných potencionálnych Dlžníkov Spoločnosťou za účelom sprostredkovania uzatvorenia Zmlúv o pôžičke Investorovi a to za podmienok a spôsobom definovaných v Objednávke investície. Rámcová zmluva je uzatvorená na základe procesu Registrácie, Identifikácie Investora a Overení identifikácie Investora vrátane Verifikačného bankového prevodu. 

Registrácia je proces, ktorým sa Investor zaregistruje v Invest Clube a to tým, že na Internetovej stránke si stanoví vlastné Prihlasovanie meno (e-mailová adresa), Heslo a telefónne číslo. 

Trvanlivé médium je každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií najmä dokumentácie tejto Rámcovej zmluvy, Objednávky Investície, Zmluvy o pôžičke a súvisiacich dokumentov spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje verné reprodukovanie uložených informácií. 

Účet je bankový účet Spoločnosti vedený v banke v SR alebo akýkoľvek iný bankový účet Spoločnosti, ktorý Spoločnosť Investorovi oznámila, na ktorý Investor zasiela Disponibilné prostriedky v súlade s touto Rámcovou zmluvou. 

Verifikačný bankový prevod je prevod ľubovoľnej peňažnej čiastky z platobného účtu vedeného na meno a priezvisko Investora alebo z platobného účtu, ktorého disponentom je Investor na Účet, so zadaním variabilného symbolu (VS) určeného Spoločnosťou, ktorý je podmienkou zadania Objednávky investície v Investorskom účte. 

Zmluva o pôžičke je zmluva, na základe ktorej Investor ako veriteľ poskytuje za podmienok v nej uvedených peňažné prostriedky Dlžníkovi a ten sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť, zaplatiť úroky a splniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

3. Registrácia, uzatvorenie Rámcovej zmluvy, otvorenie Investorského účtu

3.1. Investor sa Registruje na Internetovom portáli tak, že zadáva do vopred preddefinovaných polí údaje a informácie vyžadované Spoločnosťou. Cieľom registrácie Investora je získanie prístupu do Invest Clubu, uzatvorenie Rámcovej zmluvy a následné vytvorenie Investorského účtu. 

3.2. Na začiatku si Investor volí Prihlasovacie meno a Heslo, prostredníctvom ktorých následne vstupuje do neverejnej časti Internetového portálu Invest Clubu. 

3.3. Po úspešnej Registrácii, overení Prihlasovacieho mena a telefónneho čísla, je Investorovi sprístupnená neverejná zóna Internetového portálu Invest Club. Užívateľ berie na vedomie, že na základe Registrácie bude mať prístup do neverejného rozhrania Internetového portálu – Invest Club, prostredníctvom ktorého Investor získa prístup k inak neverejným investičným ponukám,  investičných správam a iným neverejným informáciám týkajúcich sa Projektov Dlžníka a súčasne, prostredníctvom ktorého je možné uzatvoriť Rámcovú zmluvu. 

3.4. Investor uzatvára Rámcovú zmluvu so Spoločnosťou po úspešnej Identifikácii a Overení identifikácie  Investora a to prostriedkami elektronickej komunikácie tak, že vyslovuje súhlas s jej znením prostredníctvom Internetového portálu časť Invest Clubu a to zakliknutím potvrdzujúceho tlačidla.  Formu prejavenia vôle Investora s navrhovaným právnym úkonom má právo stanoviť Spoločnosť. 

3.5. V prípade, ak Investor nevykoná Verifikačný bankový prevod, alebo ak vykoná bankový prevod z bankového účtu, ktorého nie je majiteľom alebo disponentom (platobný účet nie je vedený na jeho meno a súčasne nie je disponentom platobného účtu) a ani po výzve Spoločnosti nevykonaná Verifikačný bankový prevod a to najneskôr do 36 mesiacov odo dňa uzatvorenia Rámcovej zmluvy, bude sa Rámcová zmluva považovať za neúčinnú. V prípade, že nastane táto skutočnosť, považuje sa toto dojednanie za rozväzovaciu podmienku v zmysle ust. § 36 ods. 2 druhá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, ak boli Spoločnosti poukázané peňažné prostriedky z iného platobného, ako z platobného účtu vedeného na meno Investora alebo účtu, ktorého nie je majiteľom ale disponentom, Spoločnosť bezodkladne vráti takéto peňažné prostriedky na číslo účtu, z ktorého boli na Účet Spoločnosti poukázané. 

3.6. Rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom doručenia Potvrdenia o uzatvorení Rámcovej zmluvy Investorovi. 

3.7. Po uzatvorení Rámcovej zmluvy a zrealizovaní Verifikačného bankového prevodu je Investor oprávnený používať plnú funkcionalitu Investorského účtu vrátane možnosti zadávania Objednávky investície a využívania svojho Investorského účtu. Investor sa prihlasuje do Invest Clubu a súčasne Investorského účtu po zadaní svojho Prihlasovacieho mena a Hesla ktoré si vytvoril pri Registrácii. Po vykonaní Verifikačného bankového prevodu bude Investor prvý krát oprávnený zadať Objednávku investície. 

3.8. Objednávku investície zadáva Investor Spoločnosti elektronicky prostredníctvom Investorského účtu, súčasťou Objednávky investície je aj Splnomocnenie. Investor elektronicky prostredníctvom Investorského účtu zadáva Spoločnosti Objednávku investície tak, že si vyberá (i) Projekt a/alebo účel poskytnutia Investície, (ii) výšku Investície, (iii) dobu investovania, (iv) výnos z Investície, a (v) podmienky uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. Po vyplnení týchto údajov Investor zadá Spoločnosti Objednávku investície, s ktorou prejaví svoju vôľu tým, že v Investorskom účte potvrdí potvrdzujúce tlačidlo alebo zadá súčasne Autorizačný  kód do preddefinovaného poľa v Investorskom účte a súčasne zaklikne potvrdzujúce tlačidlo. 

3.9. Investor je oprávnený investovať len také peňažné prostriedky formou Investície, ktoré zaslal Spoločnosti na Účet a ktoré sú evidované na Účte ako Disponibilné prostriedky. Investor je oprávnený kedykoľvek disponovať s peňažnými prostriedkami, ktoré predstavujú Disponibilné prostriedky. 

3.10. So všetkými úkonmi vykonávanými v Investorskom účte, ktoré sa týkajú Investovania alebo s akýmikoľvek inými určitými a zrozumiteľnými prejavmi vôle Investora, prejaví Investor svoju vôľu tým, že zaklikne potvrdzujúce tlačidlo alebo ich podľa povahu právneho úkonu potvrdí Autorizačným kódom a súčasne zaklikne potvrdzujúce tlačidlo. Formu prejavenia vôle Investora s navrhovaným právnym úkonom vykonávanými v Investorskom účte stanovuje Spoločnosť.

4. Informácie pre Investorov

4.1. Poskytovateľ:       Ci investment, s.r.o. 
so sídlom:                   Levočská 866/10, 05801, Poprad
zapísaná:                    v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 37826/P
IČO:                             52 234 380
telefónne číslo:         +421 910 548 844
e-mail:                        [email protected] 

4.2. Spoločnosť poskytuje Investorom (ďalej aj ako „Spotrebiteľom“) služby sprostredkovania poskytnutia vlastných peňažných prostriedkov do podnikateľských Projektov vybraných podnikateľských subjektov a to na základe Zmluvy o pôžičke vo forme crowdfundingu, ktorej uzatvorenie Spoločnosť Spotrebiteľovi sprostredkuje. Spoločnosť teda vyhľadáva vhodné podnikateľské projekty a teda vyhľadáva vhodných potencionálnych Dlžníkov za účelom sprostredkovania uzatvorenia Zmluvy o pôžičke Spotrebiteľovi ako budúcemu veriteľovi. 

4.3. Medzi hlavné činnosti v rámci poskytovaných služieb ďalej patria: → aktívny prístup do neverejnej časti Internetovej stránky - Invest Club → vyhľadávanie vhodných budúcich Dlžníkov za účelom uzatvárania jednotlivých Zmlúv o pôžičke za podmienok stanovených v Rámcovej zmluve → zabezpečenie inkasa (prijatia) peňažných prostriedkov od Spotrebiteľa za účelom ich poskytnutia budúcemu Dlžníkovi z titulu záväzku Spotrebiteľa poskytnúť pôžičku na základe Zmluvy o pôžičke → zabezpečenie správy a kontroly splácania pôžičiek jednotlivými budúcimi Dlžníkmi; zabezpečenie inkasa splátok výnosov pôžičky a aj samotnej istiny pôžičky od jednotlivých Dlžníkov a ich poukazovanie Investorovi 

4.4. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese Spoločnosti: Levočská 866/10, 058 01 Poprad. 

4.5. Za služby Spoločnosti, ktoré Spoločnosť poskytuje Investorovi je Spoločnosť oprávnená inkasovať odplatu v podobe poplatkov za služby Spoločnosti. Výšku a podmienky úhrady odplaty v podobe poplatkov za služby Spoločnosti sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy a je zverejnený v neverejnej časti Internetovej stránky - Invest Clube. Náklady, ktoré Investorovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre účely využívania internetovej platformy Invest Club si hradí Investor sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Investor používa. Investorovi nevznikajú žiadne náklady na používanie Internetovej stránky a/alebo platformy Invest Club. Vo vzťahu ku Spoločnosti nevznikajú Spotrebiteľovi žiadne poplatky spojené s uzatvorením Rámcovej zmluvy na diaľku. 

4.6. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť službu Spotrebiteľovi v čase stanovenom v objednávke investície. 

4.7. Spotrebiteľ je oprávnený účinne uplatniť reklamáciu poskytnutej služby, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedel o skutočnosti zakladajúcej jeho nárok na jej uplatnenie a zároveň je oprávnený podať sťažnosť alebo iný podnet na postup Spoločnosti vo vzťahu k službám poskytovaným Spoločnosťou, a to:
a) písomne na adrese: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
b) prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese: [email protected]
c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 548 844
d) osobne v sídle Spoločnosti na adrese: Levočská 866/10, 058 01 Poprad 

4.8. Z podanej reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka a čo sa ňou sleduje. V podanej reklamácii je potrebné opísať najmä skutočnosti presne identifikujúce reklamovanú činnosť, službu, resp. iný nedostatok služby poskytnutej zo strany Spoločnosti Spotrebiteľovi. Spotrebiteľ je povinný predložiť spolu s podanou reklamáciou zároveň všetky doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti. V prípade, že reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, je Spoločnosť oprávnená vyzvať Spotrebiteľa telefonicky alebo písomne na upresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov. V prípade, že Spotrebiteľ reklamovaný nárok nespresní, alebo nedoloží doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, Spoločnosť bude pri vybavovaní reklamácie vychádzať z dostupných informácií a podkladov. 

4.9. V prípade osobne podanej reklamácie je Spoločnosť povinná vyhotoviť písomný záznam, v prípade ak Spoločnosť prejaví súhlas s jeho vyhotovením. V prípade telefonicky podanej reklamácie je Spoločnosť povinná vyhotoviť zvukový záznam, v prípade ak Spotrebiteľ prejaví súhlas s jeho vyhotovením, za predpokladu, že dôjde k overeniu totožnosti Spotrebiteľa prostredníctvom bezpečnostných prvkov. Pri reklamáciách podaných elektronickou formou v prípadoch ak Spoločnosť nemôže overiť totožnosť Spotrebiteľa, pisateľovi podania poskytne Spoločnosť elektronickou formou odpoveď v podobe všeobecnej informácie, a reklamáciu vybaví písomnou formou, tak aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov Spotrebiteľa. 

4.10. Po uplatnení reklamácie zo strany Spotrebiteľa je Spoločnosť povinná poučiť Spotrebiteľa o jeho nasledujúcich právach: a) spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená niektorým zo spôsobov ustanoveným zákonom a to v 30 dňovej lehote odo dňa jej uplatnenia, za zákonné vybavenie reklamácie sa považuje: → bezodkladné riadne poskytnutie služby (t.j. poskytnutie služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi), → dohoda o zrušení poskytnutej služby a vyporiadanie všetkých záväzkov, → poskytnutie primeranej kompenzácie zo strany Spoločnosti za vadné poskytnutie služby, → odôvodnené zamietnutie; b) Spotrebiteľ má právo požadovať od Spoločnosti aby Spoločnosť: → poskytovala služby v bežnej kvalite, → vo vzťahu k Spotrebiteľovi dodržiavala zásadu rovnakého zaobchádzania, → neukladala Spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, → neupierala Spotrebiteľovi jeho práva, → nekonala v rozpore s dobrými mravmi; c) Spotrebiteľ má právo určiť spôsob vybavenia reklamácie, najmä má právo požadovať, aby: → bola služba poskytovaná zo strany Spoločnosti poskytnutá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, → bolo pochybenie pri poskytovaní služby zo strany Spoločnosti bezodkladne odstránené, → bola poskytnutá Spotrebiteľovi primeraná kompenzácia zo strany Spoločnosti za vadné poskytnutie služby, d) Spotrebiteľ má právo požadovať, aby Spoločnosť na základe rozhodnutia Spotrebiteľa podľa pís. c) tohto bodu určila spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní do dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu poskytnutej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia; Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (Občiansky zákonník); 

4.11. Spoločnosť je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie Spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

4.12. O vybavení reklamácie rozhodne Spoločnosť bezodkladne a o výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bez zbytočného odkladu písomne najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Rámcovej zmluvy. 

4.13. Platné uplatnenie reklamácie Spotrebiteľom nezbavuje Spotrebiteľa povinnosti plniť svoje záväzky voči Spoločnosti po celú dobu trvania reklamačného konania. 

4.14. V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie Spoločnosťou, má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na uvedenú žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

4.15. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Rámcovej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa služieb do 14 dní odo dňa uzatvorenia Rámcovej zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Ci investment, s.r.o. najneskôr v posledný deň tejto 14 dňovej lehoty. 

4.16. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Rámcovej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Ci investment, s.r.o., Levočská 866/10, 058 01 Poprad, e-mail: [email protected]. Spotrebiteľ môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdala Spoločnosť a to zaslaním na adresu uvedenom v tomto bode. 

4.17. Ak sa poskytnutie služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

4.18. Rámcová zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Spotrebiteľ je oprávnený Rámcovú zmluvu vypovedať písomne alebo elektronickými prostriedkami a to aj bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.19. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy nie je stanovená, ak však Spotrebiteľ uzatvorí Zmluvu o pôžičke, ktorú sprostredkovala Spoločnosť, tak dĺžka trvania záväzkov Spotrebiteľa je viazaná na ukončenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke.

5. Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia

5.1. Počas procesu Registrácie, Identifikácie ako i počas trvania platnosti Rámcovej zmluvy je Investor povinný poskytovať Spoločnosti vždy len pravdivé, správne, aktuálne a korektné informácie a dokumenty, v opačnom prípade sa Rámcová zmluva zrušuje.

5.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa spravujú ustanoveniami slovenského právneho poriadku, a to prednostne Občianskym zákonníkom. Právomoc rozhodovať spory medzi Investorom a Spoločnosťou majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

5.3. Tieto Podmienky majú pre Investorov informatívnu povahu a nie sú právne záväzným dokumentom, z uvedeného dôvodu si Spoločnosť vyhradzuje právo Podmienky jednostranne meniť a/alebo dopĺňať.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 6. 2021.

6. Definícia politicky exponovanej osoby

Podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z .z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. 

2) Významnou verejnou funkciou je 

a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 

b) poslanec zákonodarného zboru, 

c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, 

d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 

e) veľvyslanec, chargé d affaires, 

f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, 

g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, 

h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, 

i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, 

j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia. 

3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je 

a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1, 

b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo 

c) rodič osoby uvedenej v odseku 1. 

4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod 

a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo 

b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.

7. Definícia sankcionovanej osoby

Sankcie – znamenajú akékoľvek ekonomické, finančné alebo obchodné (alebo akokoľvek inak označené) sankcie alebo embargá alebo akékoľvek iné obmedzujúce opatrenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo akéhokoľvek rozhodnutia, opatrenia alebo predpisu prijatého Sankčnou autoritou, s výnimkou sankcií, ktoré sa nesmú dodržiavať podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich v znení jeho neskorších zmien alebo akéhokoľvek iného všeobecne záväzného predpisu, ktorý ho nahradí. 

Sankcionovaná osoba znamená, vo vzťahu k akejkoľvek Sankcii, osobu, ktorá: 

a) je uvedená v Sankčnom zozname alebo je (v rozsahu určenom príslušnými sankciami) vlastnená alebo kontrolovaná osobou uvedenou na Sankčnom zozname alebo je (v rozsahu určenom príslušnými Sankciami) osobou konajúcou v mene akejkoľvek z takýchto osôb, 

b) má sídlo alebo miesto činnosti v štáte alebo území, ktoré je dotknuté Sankciami alebo je založená podľa práva štátu, ktorý je dotknutý Sankciami alebo je (v rozsahu určenom príslušnými Sankciami) vlastnená alebo kontrolovaná takou osobou alebo je (v rozsahu určenom príslušnými Sankciami) osobou konajúcou v mene akejkoľvek z takýchto osôb, alebo 

c) je inak cieľom Sankcií. 

Sankčná autorita – znamená ktorúkoľvek z nasledovných: 

a) Spojené štáty americké, 

b) Organizácia spojených národov, 

c) Európska únia a ktorýkoľvek jej členský štát, 

d) Spojené kráľovstvo, 

e) akýkoľvek orgán alebo agentúru ktoréhokoľvek štátu alebo inštitúcie z vyššie uvedených písmen tejto definície a tiež štátu, v ktorom má Klient alebo Garant sídlo, vrátane: 

(i) Prezidenta, Vlády, Kongresu, Ministerstva zahraničných vecí (United States Department of State) a Úradu kontroly zahraničných aktív (Office of Foreign Assets Control, ďalej len „OFAC“), ministra financií (Secretary of the Treasury) Spojených štátov amerických, 

(ii) Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, 

(iii) Ministerstva financií (Her Majesty's Treasury, ďalej len „HMT“) a Ministerstva pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) Spojeného královstva 

Sankčný zoznam znamená: 

a) zoznam označený ako „Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" vedený OFAC a zoznam osôb sankcionovaných Ministerstvom zahraničných vecí USA, tak ako bolo zverejnené vo federálnom registri 


b) zoznam označený ako „Consolidated List of Financial Sanctions Targets“ a "Investment Ban List" vedené HMT alebo 

c) akýkoľvek podobný zoznam vedený Bezpečnostnou radou Organizácie spojených národov alebo Európskou úniou alebo 

d) akýkoľvek podobný zoznam alebo dokument vedený ktoroukoľvek Sankčnou autoritou, v znení neskorších zmien, doplnkov alebo akýkoľvek iný zoznam, ktorý ich nahradí.

8. Informačné povinnosti poskytovateľa služieb

Zakladáme si na transparentnosti a pravdivosti poskytovaných informácií. Tu nájdete všetky potrebné informácie o službách, ktoré Vám poskytujeme: ich charakter, naše hlavné činnosti, ich cenu a platobné podmienky, postup vybavovania reklamácií, riešenia prípadného sporu a tiež o dĺžke trvania zmluvy, práve od nej odstúpiť, minimálnej dĺžke trvania záväzkov, cene za použitie prostriedkov ďiaľkovej komunikácie a prípadnej povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie. 

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať?
Poskytovateľom alebo Spoločnosťou je:
→ Ci investment, s.r.o. 
→ so sídlom na: Levočská 866/10, 05801, Poprad 
→ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro 
→ vložka číslo: 37826/P 
→ IČO: 52 234 380 
→ telefónne číslo: +421 910 548 844 
→ e-mailová adresa: [email protected] 

Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe: 

Spoločnsoť Ci investment, s.r.o. (ďalej len ako „Poskytovateľ“ alebo „Spoločnosť“) poskytuje spotrebiteľom služby sprostredkovania poskytnutia vlastných peňažných prostriedkov do podnikateľských projektov vybraných podnikateľských subjektov a to na základe zmluvy o pôžičke vo forme crowdfundingu, ktorej uzatvorenie Spoločnosť spotrebiteľovi sprostredkuje. Spoločnosť teda vyhľadáva vhodné podnikateľské projekty a teda vyhľadáva vhodných potencionálnych dlžníkov za účelom sprostredkovania uzatvorenia zmluvy o pôžičke spotrebiteľovi ako budúcemu veriteľovi. 

Medzi hlavné činnosti v rámci poskytovaných služieb ďalej patria: 

→ aktívny prístup do internetového rozhrania Klubu Investorov 
→ vyhľadávanie vhodných budúcich džníkov za účelom uzatvárania jednotlivých zmlúv o pôžičke za podmienok stanovených v Rámcovej zmluve o sprostredkovaní investície (ďalej len ako „Rámcová zmluva“)
→ zabezpečenie inkasa (prijatia) peňažných prostriedkov od spotrebiteľa za účelom ich poskytnutia budúcemu Dlžníkovi z titulu záväzku spotrebiteľa poskytnúť pôžičku na základe budúcej zmluvy o pôžičke 
→ zabezpečenie správy a kontroly splácania pôžičiek jednotlivými budúcimi dlžníkmi. zabezpečenie inkasa splátok výnosov pôžičky a aj samotnej istiny pôžičky od jednotlivých dlžníkov a ich poukazovanie Investorovi 

Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania Poskytovateľa alebo osoby, v mene ktorej Poskytovateľ koná: 

→ Ci investment, s.r.o., Levočská 866/10, 058 01 Poprad 
→ obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, 
→ vložka číslo: 37826/P 

Telefónne číslo Poskytovateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má: 

→ telefónne číslo: +421 910 548 844 
→ e-mailová adresa: [email protected] 
→ korešpondenčná adresa: Levočská 866/10, 058 01  Poprad

Adresu Poskytovateľa alebo osoby, v mene ktorej Poskytovateľ koná, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

→ Ci investment, s.r.o., 
→ Levočská 866/10, 058 01 Poprad 

Celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, Poskytovateľ informuje Spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta: 

Spoločnosť poskytuje služby Spotrebiteľovi bezodplatne. 

Dodacie podmienky, lehotu do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať službu: 

Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť službu Spotrebiteľovi v čase stanovenom v objednávke investície. 

Platobné podmienky: 

Spoločnosť poskytuje služby Spotrebiteľovi bezodplatne. 

Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov: 

A) Spotrebiteľ je oprávnený účinne uplatniť reklamáciu poskytnutej služby, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedel o skutočnosti zakladajúcej jeho nárok na jej uplatnenie a zároveň je oprávnený podať sťažnosť alebo iný podnet na postup Spoločnosti vo vzťahu k službám poskytovaným Spoločnosťou, a to: 

a) písomne na adrese: Levočská 866/10, 058 01 Poprad 

b) prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese: [email protected] 

c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 548 844 

d) osobne v sídle Spoločnosti na adrese: Levočská 866/10, 058 01 Poprad 

B) Z podanej reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka a čo sa ňou sleduje. V podanej reklamácii je potrebné opísať najmä skutočnosti presne identifikujúce reklamovanú činnosť, službu, resp. iný nedostatok služby poskytnutej zo strany Spoločnosti Spotrebiteľovi. Spotrebiteľ je povinný predložiť spolu s podanou reklamáciou zároveň všetky doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti. V prípade, že reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, je Spoločnosť oprávnená vyzvať Spotrebiteľa telefonicky alebo písomne na upresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov. V prípade, že Spotrebiteľ reklamovaný nárok nespresní, alebo nedoloží doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, Spoločnosť bude pri vybavovaní reklamácie vychádzať z dostupných informácií a podkladov. 

C) V prípade osobne podanej reklamácie je Spoločnosť povinná vyhotoviť písomný záznam, v prípade ak Spoločnosť prejaví súhlas s jeho vyhotovením. V prípade telefonicky podanej reklamácie je Spoločnosť povinná vyhotoviť zvukový záznam, v prípade ak Spotrebiteľ prejaví súhlas s jeho vyhotovením, za predpokladu, že dôjde k overeniu totožnosti Spotrebiteľa prostredníctvom bezpečnostných prvkov. Pri reklamáciách podaných elektronickou formou v prípadoch ak Spoločnosť nemôže overiť totožnosť Spotrebiteľa, pisateľovi podania poskytne Spoločnosť elektronickou formou odpoveď v podobe všeobecnej informácie, a reklamáciu vybaví písomnou formou, tak aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov Spotrebiteľa. 

D) Po uplatnení reklamácie zo strany Spotrebiteľa je Spoločnosť povinná poučiť Spotrebiteľa o jeho nasledujúcich právach: 

a) spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená niektorým zo spôsobov ustanoveným zákonom a to v 30 dňovej lehote odo dňa jej uplatnenia, za zákonné vybavenie reklamácie sa považuje: - bezodkladné riadne poskytnutie služby (t.j. poskytnutie služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi), - dohoda o zrušení poskytnutej služby a vyporiadanie všetkých záväzkov, - poskytnutie primeranej kompenzácie zo strany Spoločnosti za vadné poskytnutie služby, - odôvodnené zamietnutie; 

b) spotrebiteľ má právo požadovať od Spoločnosti aby Spoločnosť: - poskytovala služby v bežnej kvalite, - vo vzťahu k Spotrebiteľovi dodržiavala zásadu rovnakého zaobchádzania, - neukladala Spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, - neupierala Spotrebiteľovi jeho práva, - nekonala v rozpore s dobrými mravmi; 

c) spotrebiteľ má právo určiť spôsob vybavenia reklamácie, najmä má právo požadovať, aby: - bola služba poskytovaná zo strany Spoločnosti poskytnutá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, - bolo pochybenie pri poskytovaní služby zo strany Spoločnosti bezodkladne odstránené, - bola poskytnutá Spotrebiteľovi primeraná kompenzácia zo strany Spoločnosti za vadné poskytnutie služby, 

d) spotrebiteľ má právo požadovať, aby Spoločnosť na základe rozhodnutia Spotrebiteľa podľa pís. c) tohto bodu určila spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní do dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu poskytnutej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia; 

e) vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (Občiansky zákonník); 

E) Spoločnosť je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie Spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

F) O vybavení reklamácie rozhodne Spoločnosť bezodkladne a o výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bez zbytočného odkladu písomne najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Rámcovej zmluvy. 

G) Platné uplatnenie reklamácie Spotrebiteľom nezbavuje Spotrebiteľa povinnosti plniť svoje záväzky voči Spoločnosti po celú dobu trvania reklamačného konania. 

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: 

V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie Spoločnosťou, má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na uvedenú žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. 

Informácie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy: 

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Rámcovej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa služieb do 14 dní odo dňa uzatvorenia Rámcovej zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Ci investment, s.r.o. najneskôr v posledný deň tejto 14 dňovej lehoty. 

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Rámcovej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Ci investment, s.r.o., Levočská 866/10, 058 01 Poprad, e-mail: [email protected]. Spotrebiteľ môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal Poskytovateľ a to zaslaním na adresu uvedenom v tomto bode. 

Informácia o tom, že Spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť: 

Ak sa poskytnutie služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

Informácie o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy: 

Na dobu neurčitú, Spotrebiteľ je oprávnený Rámcovú zmluvu vypovedať písomne alebo elektronickými prostriedkami a to aj bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

Informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa taký záväzok: 

Minimálna dĺžka trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy nie je stanovená, ak však Spotrebiteľ uzatvorí Zmluvu o pôžičke, ktorú sprostredkovala Spoločnosť, tak dĺžka trvania záväzkov Spotrebiteľa je viazaná na ukončenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke. 

Cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou: 

Neuplatňuje sa. 

Informáciu o prípadnej povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6: 

Neuplatňuje sa. 

Aktualizované 3. 4. 2023.

1

Klub investorov

1

Klub investorov

2

Investorský účet

2

Investorský účet

3

Investovanie

3

Investovanie

4

Výnosy

4

Výnosy

5

Affiliate

5

Affiliate

Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2024, Ci investment, s.r.o.
crossmenu