Informačná povinnosť I obchodní partneri

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV URČENÉ PRE ZÁSTUPCOV/KONTAKTNÉ OSOBY NAŠICH OBCHODNÝCH PARTNEROV A PRE NAŠICH OBCHODNÝCH PARTNEROV, KTORÍ SÚ FYZICKÝMI OSOBAMI - PODNIKATEĽMI

Spoločnosť  Ci investment, s.r.o. ako Prevádzkovateľ spracúva o Vás osobné údaje v rámci viacerých účelov spracovania, ktoré sú nižšie uvedené. V prvom rade by sme Vám však chceli objasniť, čo sa rozumie pod pojmom „osobný údaj“ v podmienkach týkajúcich sa našej spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté dotknutou osobou pri udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo ktoré spracúvame v rámci plnenia našich zákonných alebo zmluvných povinností (pôjde teda najmä o identifikačné a kontaktné údaje).

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov

Za účelom toho, aby sme mohli jednoduchšie a rýchlejšie realizovať obchodné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, nám títo poskytujú kontaktné údaje Vás ako svojich zamestnancov, príp. členov štatutárneho orgánu, príp. ako iných nimi poverených osôb, ktoré naša spoločnosť ďalej spracúva (eviduje a v prípade potreby Vás potom kontaktuje). Obdobne to platí aj v prípade, ak ste fyzickou osobou – podnikateľom a poskytnete nám svoje kontaktné údaje, nakoľko ide o údaje, ktoré sa nezapisujú do živnostenského registra.

Tieto Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu potreby realizácie nášho zmluvného vzťahu s obchodným partnerom v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (právnym základom je teda plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), ak ste fyzickou osobou – podnikateľom, resp. členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, s ktorou máme uzatvorený zmluvný vzťah a v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem), ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, pričom v tomto prípade je naším oprávneným záujmom práve možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu za účelom transparentnejšej realizácie zmluvného vzťahu s naším obchodným partnerom, ktorý Vás určil v rámci plnenia Vašich pracovných povinností ako kontaktnú osobu. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás len osobné údaje bežnej kategórie – identifikačné a kontaktné údaje. Tieto osobné údaje o Vás ako kontaktných osobách spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a naším zmluvným partnerom, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby (zamestnanca/člena štatutárneho orgánu) na základe oznámenia obchodného partnera Prevádzkovateľa (pozn. samozrejme, ak je Vaše meno uvedené na zmluve ako kontaktná osoba, tak tento údaje archivujeme po dobu, počas ktorej máme v našej spoločnosti archivovanú danú zmluvu).

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu správa registratúry

V zmysle z. č. 3952002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu spracovanie a vybavenie zadanej požiadavky elektronicky/telefonicky

E-MAIL/TELEFONICKÝ HOVOR/CHAT

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru alebo priamo na našej webovej stránke prostredníctvom tzv. chatu (rýchla správa), v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom chatu umiestneného na našej webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia za účelom uzatvorenia Rámcovej zmluvy o sprostredkovaní investície , alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate, prípadne realizácia právneho úkonu v rámci plnenia zmluvy.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (ak je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo v rámci tzv. predzmluvných vzťahov) alebo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

AKO DLHO SPRACÚVAME A UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované. V prípade, ak mala komunikácia s našou spoločnosťou slúžiť k plneniu už uzatvorenej zmluvy, resp. k informáciám o už uzatvorenej zmluve, ak sa takéto údaje nachádzajú v písomnej podobe, sú ďalej uchovávané spolu so zmluvnou dokumentáciou.

5. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov (platí pre fyzické osoby – podnikateľov)

V prípade, ak je potrebné v rámci realizácie našich zmluvných vzťahov vystaviť faktúru a následne ju evidovať v účtovníctve, za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom na faktúre. Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto účtovné doklady sú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

ZOZNAM PRÍJEMCOV V RÁMCI VYŠSIE UVEDENÝCH ÚČELOV

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby sme poskytli Vaše osobné údaje aj iným osobám.

Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu s našou spoločnosťou:

  • advokátske kancelárie,
  • audítorské spoločnosti,
  • subjekty, ktoré nám poskytujú služby ako Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti,

Naša spoločnosť využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Zoznam našich sprostredkovateľov máte k dispozícii tu.

Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, resp. orgánom prejednávajúcim priestupky, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Národnej banke Slovenska, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás tiež, že k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii dochádza v súvislosti s ukladaním niektorých Vašich údajov. V prípadoch, keď vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek alebo prijatie zmluvných doložiek medzi Prevádzkovateľom a sprostredkovateľom) v súlade s Čl. 46 Nariadenia.

Investičný účet bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje investície
Registrovať sa
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu