Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Ci investment, s.r.o. so sídlom Levočská 10, 058 01 Poprad

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 37826/P

IČO: 52234380, DIČ: 2120951096, IČ DPH: SK2120951096

(ďalej aj ako len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:

e-mail: [email protected]
telefonický kontakt: +421 910 548 844
poštová adresa: Levočská 10, 058 01 Poprad

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR)“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Ci investment, s.r.o., ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďujeme informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na koho sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ ustanovil v súlade s Čl. 37 Nariadenia zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou, a na ktorú sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že bola porušená ochrana Vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o Vás spracúvame, prípadne ak máte záujem zistiť iné informácie ohľadom svojich práv v súvislosti so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: [email protected]
telefonický kontakt: +421 903 909 870
poštová adresa: Levočská 10, 058 01 Poprad

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste naším investorom alebo potenciálnym investorom, kliknite sem.

Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou nášho obchodného partnera alebo ak ste ako fyzická osoba – podnikateľ naším obchodným partnerom, kliknite sem.

Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky a našich profilov na sociálnych sieťach, kliknite sem.

Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza pri zverejňovaní podcastov na našej webovej stránke, kliknite sem.

Pre bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, kliknite sem.

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov nájdete tu.

Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov

Pre účely týchto informácií sa za sprostredkovateľov, čiže osoby, ktoré v mene spoločnosti Ci investment, s.r.o. spracúvajú Vaše osobné údaje, považujú:

Spoločnosti, ktoré nám poskytujú webhostingové služby, dátové úložisko, správcovia sociálnych sietí a poskytovateľ live chat:

 • Smartsupp.com, s.r.o. so sídlom Šumavská 31 032 23 Brno, IČO: 03668681  (live chat)
 • Google LLC. so sídlom Mountain View, USA, resp. Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook, Inc. so sídlom v Menlo Park, Kalifornia, USA, resp. Facebook Ireland Ltd. 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • MongoDB, Inc., 1633 Broadway, 38th Floor New York, NY 10019, USA (cloud)
 • Vimeo.com, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (video platforma určená na ukladanie a následné zdieľanie nahraných a uložených videí - podcasty)

Programátori (IT technici), poskytovatelia počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov:

 • Ondrej Kyzek so sídlom Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 34851798
 • SiNET A01 s.r.o., so sídlom Kukučínova 4250, 058 01 Poprad, IČO: 45669945

Dodávateľ fakturačného a účtovného softvéru:

 • KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01  Žilina, IČO: 31635903

Spoločnosti, ktorá nám zabezpečujú účtovníctvo a poskytujú služby finančného poradenstva a manažmentu, služby podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov:

 • Ci corporation, a.s. Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 53033701
 • J.H.J. Consulting s.r.o. so sídlom Odborárska 52, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 31 384 510

Poskytovatelia administratívnych služieb:

 • Mária Štefaňáková so sídlom 05904 Reľov, Reľov 18, IČO: 51384141

Poskytovatelia reklamných a marketingových služieb:

 • Smarteselling a.s. so sídlom Netroufalky 797/5 032 23 Brno, ČR, IČO: 29210372
 • Topbanners, s.r.o. so sídlom Huszova 4994/6 058 01 Poprad, IČO: 47203617

Poskytovateľ služieb elektronického overenia totožnosti klientov (investorov):

 • VERIFF OÜ so sídlom Niine 11, 980 34 Tallinn, Estónsko, kód registra: 12932944

Poskytovateľ služby zasielania SMS:

 • Nexmo Inc. so sídlom 501 2nd Street Suite 310, 935 87 San Francisco, USA

Investičný účet bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje investície
Registrovať sa
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2024, Ci investment, s.r.o.
crossmenu