Ochrana

Snažíme sa maximálnou možnou mierou ochrániť investície, tým, že sprostredkujeme pôžičky do investičných projektov, ktoré sú považované historicky za jedny z najstabilnejších investícii vôbec. A nimi sú práve nehnuteľnosti.

Využívame kombináciu týchto zabezpečení.

1
Zmluva o pôžičke s ručením
Dlžník podpisuje s každým jedným investorom záväznú zmluvu o pôžičke, ktorou ručí hnuteľným a nehnuteľným majetkom (nehnuteľnosťou).

Poznámka: Investor podpisuje všetky potrebné dokumenty elektronicky.
2
Samostatná Zmluva o ručení
Platforma Invest in Slovakia ako sprostredkovateľ investície podpisuje s dlžníkom samostatnú zmluvu o ručení a to takú, aby dlžník nemohol nakladať s majetkom, resp. ďalej úverovať majetok spoločnosti bez vopred známej dohody so všetkými zúčastnenými investormi.
3
Ostatné podmienky dlžníka 
Ostatné podmienky čerpania úveru dlžníkom sú nastavené individuálne v závislosti od charakteru investičného projektu. Viac informácií nájdete pri konkrétnom investičnom projekte v Invest Clube. 

Napríklad: Znalecké posudky nehnuteľnosti. Rezervačné zmluvy. Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách. Kúpne zmluvy. Nákladové faktúry odvedených prác. Nájomné zmluvy a výpisy z bankových účtov.

Časté otázky

Čo ak dlžník nespláca pôžičku?

Ak nastane situácia, kedy dlžník neuhradí akúkoľvek časť pôžičky, máme právo zasiahnuť a uplatniť si práva a sankčné mechanizmy zo sprostredkovateľskej zmluvy, vytvorené s cieľom prinútiť dlžníka k riadnemu plneniu svojich povinností.

Ako budete riešiť spor, ak dlžník nebude komunikovať?

V prvom kroku sa pokúsime o mimosúdnu dohodu a nájsť riešenia, ktoré v čo najkratšom čase uspokoja všetkých dotknutých investorov. V tomto momente sa môžeme pokúsiť o dohodu s treťou osobou, ktorá odkúpi dlžnú pohľadávku dlžníka a zabezpečí rýchle zaistenie dlžnej čiastky pre všetkých investorov. Ak dôvodom nevyplatenia akejkoľvek časti úveru je neochota spolupráce dlžníka a porušenie podmienok Zmluvy o pôžičke, pristupujeme k súdnemu konaniu a uplatňujeme si nároky na majetkové práva, ktoré boli súčasťou Zmluvy o pôžičke. Krajné situácie riešime aj s orgánmi činnými v trestnom konaní SR.
Najčastejšie otázky, na ktoré sa pýtate

Investičný účet bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje investície
© 2021 Invest in Slovakia prevádzkuje slovenská spoločnosť Ci investment group, s.r.o. Spoločnosť spĺňa všetky právne mechanizmy aby mohla vykonávať crowdfundingovú činnosť a tak sprostredkovať pôžičky do jednotlivých investičných projektov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o subjekte, ktorý poskytuje služby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky a ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
crossmenu